Απάντηση σε δημοσίευμα του TheNewspaper.gr για τον ΧΥΤΑ

Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων που αφορούν την ερώτηση έξι (6) ανεξάρτητων συμβούλων του Δ.Σ. Βόλου για τη...Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων που αφορούν την ερώτηση έξι (6) ανεξάρτητων συμβούλων του Δ.Σ. Βόλου για την μεταφορά αποστειρωμένων αποβλήτων από την εταιρεία μας στον ΧΥΤΑ Βόλου θα θέλαμε καταρχήν να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ οικ.146163/08-05-2012, παράρτημα Ι § 4.3.3 Διαχείριση Αποβλήτων μετά την Αποστείρωση:
«Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά και διατίθενται σε ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων».
Στη συνέχεια, θα θέλαμε να απαντήσουμε τα εξής στα πέντε ερωτήματα που τέθηκαν στον πρόεδρο του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας:
Ερωτάται ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ:
1. Στο καταστατικό του ΧΥΤΑ περιγράφεται ότι μπορεί ο ΧΥΤΑ του Βόλου να δεχτεί απορρίμματα από άλλες περιφέρειες ;
Το καταστατικό αποτελεί μια διοικητική πράξη που αφορά τη σύσταση Νομικού Προσώπου για ένα συγκεκριμένο σκοπό και στην περίπτωση του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Δεν υπεισέρχεται και δεν μπορεί νομικά να θέσει τους περιβαλλοντικούς όρους που διέπουν την λειτουργία του ΧΥΤΑ, διότι αυτό είναι αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος των Περιφερειών που εκδίδουν Αποφάσεις Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
2. Ο ΧΥΤΑ δέχεται τον συγκεκριμένο κωδικό αποβλήτων ΕΑΑΜ;
Στην ισχύουσα υπ’ αριθ. 3888/248029/ΠΔ2014/10-9-2015 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Βόλου, ρητώς αναφέρονται οι κωδικοί του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ) που γίνονται αποδεκτοί ως εισερχόμενα στον ΧΥΤΑ απόβλητα. Μεταξύ αυτών υπάρχει ο κωδικός ΕΚΑ 19 02 03, ο οποίος σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.146163 και την εγκύκλιο οικ.29960/3800/15-6-2012 χρησιμοποιείται για την κατάταξη των αποστειρωμένων αποβλήτων.
3. Στο συμβόλαιο του ΧΥΤΑ με την εταιρεία περιγράφεται ο κωδικός του αποβλήτου;
Ο κωδικός ΕΚΑ 19 02 03 των αποστειρωμένων αποβλήτων που μεταφέρει η εταιρεία μας στον ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου αναφέρεται σαφώς τόσο στην ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ, όσο και στο από 7-1-2016 Πρακτικό ΔΣ του Συνδέσμου με το οποίο έγινε αποδεκτό το αίτημα της εταιρείας μας για αποδοχή αποβλήτων.
4. Πως θα γίνεται η παραλαβή από τον ΧΥΤΑ ;
Όπως προβλέπει η ΚΥΑ οικ.146163/08-05-2012 (Παρ/μα Ι παρ.4.3.3).
5. Θα κάνει ο ΧΥΤΑ δειγματοληψία και χημικές αναλύσεις;
Όπως προβλέπεται από την ως άνω νομοθεσία, ο ΧΥΤΑ Βόλου έχει ήδη πραγματοποιήσει δειγματοληπτικούς
ελέγχους, μέσω ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα, κατά την παραλαβή των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ και έχει επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, ενώ δύναται και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για τον έλεγχο της καταλληλότητας των αποβλήτων προκειμένου να γίνουν δεκτά από το ΧΥΤΑ.
Επίσης, σε κάθε κύκλο επεξεργασίας πραγματοποιείται έλεγχος αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης με βιολογικούς δείκτες που ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138, όπως προβλέπει η ΚΥΑ οικ. 146163/2012. Τα απόβλητα δεν οδηγούνται προς διάθεση στον ΧΥΤΑ εάν δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος με την χρήση των βιολογικών δεικτών, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την επιτυχή αποστείρωση. Η εταιρεία τηρεί αρχείο με τα στοιχεία λειτουργίας του κλιβάνου αποστείρωσης για κάθε κύκλο επεξεργασίας, στο οποίο επισυνάπτονται και τα αποτελέσματα του ελέγχου αποστείρωσης. Τέλος, η εταιρεία μας πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο, τα αποτελέσματα των οποίων κοινοποιούνται στον ΧΥΤΑ Βόλου.
Τέλος η όλη διαδικασία μεταφοράς αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Βόλου είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία: α) Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (το οποίο εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. 174/15-12-2015 ΦΕΚ)
β) Το Παράρτημα ΙΙ «Κριτήρια και διαδικασίας αποδοχής των αποβλήτων της υπ’ αρ. Η.Π. 29407/3508/16-12- 2002 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»
γ) Η ΚΥΑ με αρ. Η.Π. 50910/2727/22-12-2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» 

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 7095185402155685294

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item