Προσλήψεις διμηνιτών βοηθών βρεφονηπιοκόμων και καθαριστριών στους Παιδικούς Σταθμούς

Σε πρόσληψη 11 ατόμων στην κατηγορία της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Δ.Ε. και τεσσάρων Καθαριστών – καθαριστριών Υ.Ε., θα προχω...


Σε πρόσληψη 11 ατόμων στην κατηγορία της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Δ.Ε. και τεσσάρων Καθαριστών – καθαριστριών Υ.Ε., θα προχωρήσει ο ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για να καλύψει επείγουσες ανάγκες των Παιδικών Σταθμών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Η προκήρυξη αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια»  και η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 7/9/2016 και λήγει 9/9/2016.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες από 09:00 έως 13:00, στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Καραµπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446 Βόλος, Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 24210 – 91191), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.
Για τις θέσεις βοηθών βρεφονηπιοκόμων απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Για τις θέσεις των καθαριστριών απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου), ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.

Related

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3373701667727023624

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item