Η εισήγηση της Κολυνδρίνη στο περιφερειακό συμβούλιο για την ΑΓΕΤ

Όλη η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησιας Δωροθέας Κολυνδρινη κατά τη διάρκεια του περιφερειακού συμβουλίου που διεξάγεται στο ΤΕΕ με θ...

Όλη η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησιας Δωροθέας Κολυνδρινη κατά τη διάρκεια του περιφερειακού συμβουλίου που διεξάγεται στο ΤΕΕ με θέμα την καύσιμη ύλη της ΑΓΕΤ:

Είναι γνωστό ότι η διαχείριση των αποβλήτων είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα καθώς συνδέεται με πολλές παραμέτρους τεχνικής και νομικής φύσεως. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου κ. Γ. Μπάλια, το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη, και αυτό έχει να κάνει πρωτίστως με την έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού που να λαμβάνει υπόψη του τόσο τα τεχνικά δεδομένα όσο και τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία της ΕΕ.

Σήμερα, παρά τις όποιες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, το πρόβλημα της διαχείρισης των σύμμεικτων αποβλήτων παραμένει οξυμένο καθώς παραμένει σε ισχύ το μοντέλο που υιοθετήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Ένα από αυτά τα προβλήματα αφορά αφενός μεν στην ανάκτηση δευτερογενών καυσίμων από τα απόβλητα (έχουν την ονομασία RDF/SRFαφετέρου δε στη μετέπειτα χρήση τους από βιομηχανίες (παραγωγή τσιμέντου, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ).

Κατ’αρχάς, θα πρέπει να τονιστεί ότι επιτρέπεται από τη νομοθεσία η εν λόγω ανάκτηση με την τήρηση, όμως μερικών σοβαρών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι μπορούν να ανακτηθούν απόβλητα δηλαδή να παύσουν να θεωρούνται απόβλητα (όπως εν προκειμένω η ανάκτηση RDF/SRFεάν τηρούνται ορισμένα κριτήρια που θα στηρίζονται σε συγκεκριμένους όρους (το αντικείμενο να χρησιμοποιείται για ορισμένους σκοπούς, να έχει βέβαιη ζήτηση στην αγορά, να εκπληρώνει τεχνικές απαιτήσεις και να μην παρουσιάζει κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου).

Σύμφωνα  με  τις  Κοινοτικές  Οδηγίες  τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν διαδικασίες που θα οδηγούν σε έγκριση τέτοιων εργασιών ανάκτησης. Βασικό στοιχείο αυτών των διαδικασιών είναι η επιστημονική αξιολόγηση που θα απαντά στο ερώτημα εάν και κατά πόσο πληρούνται οι όροι που αναφέρονται παραπάνω. Σε πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπιστεί τέτοιες διαδικασίες, η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επεξεργαστεί κριτήρια για την ανάκτηση RDF/SRF από διάφορα απόβλητα, όπως ελαστικά, χαρτί, ξύλο, βιοαπόβλητα κλπ, ώστε να υπάρχει εναρμόνιση και να βοηθηθούν έτσι τα κράτη μέληΑυτό σημαίνει, μεταξύ των άλλων, ότι δεν γνωρίζουμε εάν και κατά πόσον η χρήση RDF/SRF εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, πολλώ δε μάλλον που προέρχονται από σύμμεικτα απόβλητα τα οποία, κατά κοινή εκτίμηση, δεν προσφέρονται για εργασίες είτε ανακύκλωσης είτε ανάκτησης από τις οποίες θα προκύπτουν δευτερογενή υλικά υψηλής ποιότητας, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ως καύσιμα RDF/SRF (για παραγωγή τσιμέντου, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ) υπάγονται σε ένα αυστηρό καθεστώς περιβαλλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕπερί βιομηχανικών εκπομπών, η οποία θέτει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους και, κυρίως, για την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος και στα νερά. Όπως είναι προφανές, η εκπομπή ρύπων συνδέεται με τη χρήση των καυσίμων και γι’αυτόν ακριβώς το λόγο είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τη φύση και την ποσότητα των εκπεμπόμενων ρύπων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες λοιπόν της ΕΕ, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των βιομηχανιών που υπάγονται σε αυτή, είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που εκδίδει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η φύση και οι ποσότητες των εκπεμπόμενων ρύπων. Ιδίως στην ΑΕΠΟ θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι οριακές τιμές εκπομπών συγκεκριμένων ρυπαντικών ουσιών από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, όπως το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα, υδράργυρος κλπ ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλοι περιβαλλοντικοί όροι για την αποτροπή ή μείωση των ρύπων.

Με βάση τα παραπάνω όσον αφορά στην ανάκτηση αποβλήτων και στη μετέπειτα χρήση τους από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, απαιτείται άμεσα, πρώτον, να θεσπιστούν αυστηρές διαδικασίες για την έγκριση των δευτερογενών καυσίμων που προέρχονται από απόβλητα, όπως συμβαίνει στα άλλα κράτη μέλη και, δεύτερον, να εφαρμοστεί η νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές και να υλοποιηθούν οι προβλέψεις της, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1. Στην περίπτωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΑΓΕΤ, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας γνωμοδότησε για συγκεκριμένα είδη εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το  πρακτικό αρ.13/25-07-2013 και αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

030105

Πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας,

μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04

030305

Λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού

-

Γλυκερίνη

190805

Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων

190812

Λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων 

150106

Μεικτή συσκευασία

150203

Υλικα φίλτρων, απορροφητικά υλικά χωρίς επικίνδυνες ουσίες

2. Στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του 2014 συμπεριελήφθησαν αυτά τα είδη των καυσίμων με συγκεκριμένες ποσότητες χρήσης ανά έτος. Το Υπουργείο προσέθεσε και άλλους κωδικούς εναλλακτικών καυσίμων. Συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε, με ευρεία πλειοψηφία, για επτά είδη εναλλακτικών καυσίμων. Το  Υπουργείο ενέκρινε στην ΑΕΠΟ του Ιανουαρίου του 2014 είκοσι δύο (22) είδη μεταξύ των οποίων και το RDF και αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ποσότητες ανά έτος

020103

Απόβλητα ιστών φυτών

200.000

020107

Απόβλητα δασοκομίας

 

020304

Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία από τη  προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών κ.λ.π.

 

020301

Λάσπες από πλύση καθαρισμό αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό (ελαιουργεία)

5.000

030105

Πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας,

μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04

30.000

030305

Λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού

50.000

-

Γλυκερίνη

10.000

190805

Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων

60.000

190812

Λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 190811

 

150106

Μεικτή συσκευασία

100.000

150101

Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

40.000

150103

Ξύλινη συσκευασία

20.000

150203

Υλικά φίλτρων απορροφητικά υλικά χωρίς επικίνδυνες ουσίες

10.000

170201

Ξύλο από κατεδαφίσεις και κατασκευές

20.000

191201

Απόβλητα από μηχανική επεξεργασία αποβλήτων και συγκεκριμένα χαρτί

20.000

191207

Απόβλητα από μηχανική επεξεργασία αποβλήτων και συγκεκριμένα, ξύλα

30.000

191207

Απόβλητο ξύλο από μηχανική επεξεργασία αποβλήτων - ΚΔΑΥ

30.000

191208

Απόβλητα από μηχανική επεξεργασία αποβλήτων και συγκεκριμένα, υφανσιμες ύλες

100.000

191210

Καύσιμα απόβλητα προερχόμενα από απορρίμματα

100.000

RDF

 

191212

Άλλα καύσιμα απόβλητα προερχόμενα από απορρίμματα, μη περιέχοντα επικίνδυνες ουσίες, προερχόμενα από την μηχανική επεξεργασία αποβλήτων

100.000

RDF

200101

Χαρτιά και χαρτόνια από δημοτικά απόβλητα

20.000

200138

Ξύλο από δημοτικά απόβλητα χωριστά συλλεγέν

20.000

3. Τέλος το Υπουργείο με την  ΑΕΠΟ του Σεπτεμβρίου του 2015, χωρίς γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενέκρινε  άλλα τρία (3) είδη εναλλακτικών καυσίμων, που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

030301

Απόβλητα φλοιού και ξύλου

20.000

030307

Μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση αποβλήτου

20.000

030308

Απόβλητο από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση

20.000

4. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται σε αντιστοιχία τα είδη των εναλλακτικών καυσίμων για τα οποία γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο και αυτά που συμπεριελήφθηκαν στην ΑΕΠΟ του 2014 και στην τροποποίησή της τον Σεπτέμβριο του 2015.

ΕΤΟΣ 2013

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΤΟΣ 2014

ΑΕΠΟ ΑΓΕΤ

ΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τόνοι ανά έτος

 

 

 

020103

Απόβλητα ιστών φυτών

200.000

 

 

 

020107

Απόβλητα δασοκομίας

 

 

 

 

020304

Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία από τη  προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών κ.λ.π.

 

 

 

 

020301

Λάσπες από πλύση καθαρισμό αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό (ελαιουργεία)

5.000

030105

Πριονίδι, ξέσματα,

αποκομμένα τεμμάχια,

κατάλοιπα ξυλείας,

μοριοσανίδες και

καπλαμάδες εκτός

εκείνων που

περιλαμβάνονται στο

σημείο 03 01 04

 

030105

Πριονίδι, ξέσματα,

αποκομμένα τεμάχια,

κατάλοιπα ξυλείας,

μοριοσανίδες και

καπλαμάδες εκτός

εκείνων που

περιλαμβάνονται στο

σημείο 03 01 04

30.000

030305

Λάσπες απομελάνωσης

από την ανακύκλωση

χαρτιού

 

030305

Λάσπες απομελάνωσης

από την ανακύκλωση

χαρτιού

50.000

-

Γλυκερίνη

 

-

Γλυκερίνη

10.000

190805

Λάσπες από την

επεξεργασία αστικών

λυμάτων

 

190805

Λάσπες από την

επεξεργασία αστικών

λυμάτων

60.000

190812

Λάσπες από τη

βιολογική κατεργασία

αποβλήτων

 

 

190812

Λάσπες από τη

βιολογική κατεργασία

αποβλήτων

βιομηχανικών υδάτων

εκτός εκείνων που

περιλαμβάνονται στο

σημείο 190811

 

150106

Μεικτή συσκευασία

 

150106

Μεικτή συσκευασία

100.000

 

 

 

150101

Συσκευασία από χαρτί

και χαρτόνι

40.000

 

 

 

150103

Ξύλινη συσκευασία

20.000

150203

Υλικά φίλτρων

απορροφητικά υλικά χωρίς επικίνδυνες

ουσίες

 

150203

Υλικά φίλτρων

απορροφητικά υλικά

χωρίς επικίνδυνες

ουσίες

10.000

 

 

 

170201

Ξύλο από

κατεδαφίσεις και

κατασκευές

20.000

 

 

 

191201

Απόβλητα από

μηχανική επεξεργασία

αποβλήτων και

συγκεκριμένα χαρτί

20.000

 

 

 

191207

Απόβλητα από

μηχανική επεξεργασία

αποβλήτων και

συγκεκριμένα, ξύλα

30.000

 

 

 

191207

Απόβλητο ξύλο από μηχανική επεξεργασία αποβλήτων - ΚΔΑΥ

30.000

 

 

 

191208

Απόβλητα από

μηχανική επεξεργασία

αποβλήτων και

συγκεκριμένα,

υφανσιμες ύλες

100.000

 

 

 

191210

Καύσιμα απόβλητα

προερχόμενα από

απορρίμματα

100.000

RDF

 

 

 

 

191212

Άλλα καύσιμα

απόβλητα

προερχόμενα από

απορρίμματα, μη

περιέχοντα

επικίνδυνες ουσίες,

προερχόμενα από την

μηχανική επεξεργασία

αποβλήτων

100.000

RDF

 

 

 

200101

Χαρτιά και χαρτόνια

από δημοτικά

απόβλητα

20.000

 

 

 

200138

Ξύλο από δημοτικά

απόβλητα χωριστά

συλλεγέν

20.000

 

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

 

 

 

ΚΩΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

 

 

030301

Απόβλητα φλοιού και ξύλου

20.000

 

 

 

030307

Μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση αποβλήτου

20.000

 

 

 

030308

Απόβλητο από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση

20.000

 

5. Σύμφωνα με την κείμενη  νομοθεσία η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα (ΣτΕ 347/2013, 5391/2012, 4400/2011) αφού είναι προπαρασκευαστική πράξη (ΣτΕ 619/1989) και  αποτελεί μέσον πληροφόρησης του αποφασίζοντος οργάνου. 

6. Η ακολουθητέα διαδικασία για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπως αναφέρεται στο ν.4014/11 είναι η εξής:

- Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία (στη συγκεκριμένη περίπτωση το υπουργείο): άρθρο 3 του ν.4014/11

- Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (το Υπουργείο), βάσει της αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς

  7. Στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονταν συγκεκριμένοι κωδικοί εναλλακτικών καυσίμων, χωρίς τους Κωδικούς που αντιστοιχούν στο RDF

 8. Δεν προβλέπεται σχετική διαδικασία ενημέρωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τελική απόφαση του Υπουργείου. Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Σε γνώση μας ήταν η εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης και η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την οποία είχαμε την ευθύνη. Πέραν αυτού δεν είχαμε καμία ενημέρωση.

   9.  Οι φάκελοι των τροποποιήσεων της ΑΕΠΟ του Ιανουαρίου του 2014 απεστάλησαν στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών.  

Οι περιβαλλοντικές  μελέτες δημοσιοποιήθηκαν από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις παρακάτω ημερομηνίες:

-Για την 1η τροποποίηση του 2014. Ανακοίνωση διαβίβασης φακέλου τροποποίησης της Μελέτης στην εφημερίδα Ταχυδρόμος στις 29-5-2014.

-Για τη 2η τροποποίηση του  2015. Ανακοίνωση διαβίβασης φακέλου τροποποίησης της Μελέτης στην εφημερίδα Μαγνησίας 26-5-2015.

-Για την 3η τροποποίηση του 2017. Ανακοίνωση διαβίβασης φακέλου τροποποίησης στις 16-12-2016 στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ

10.  Επισημαίνεται ότι για την έκδοση των αποφάσεων τροποποίησης της ΑΕΠΟ του Ιανουαρίου του 2014 , οι Μελέτες Περιβάλλοντος διαβιβάστηκαν από το Υπουργείο  στο Περιφερειακό Συμβούλιο μόνο για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς, όπως αναφέρεται στις εγκρίσεις αυτές, να απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης, επειδή το Υπουργείο έκρινε ότι με την υλοποίηση των τροποποιήσεων δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση με το υφιστάμενο περιβαλλοντικά αδειοδοτηθέν έργο.

   11.  Αρμοδιότητες υπηρεσιών για τον έλεγχο τήρησης Περιβαλλοντικών όρων. 

Η Δ/νση Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3982/11, που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Ν.4014/11–Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δ/νση Ανάπτυξης και το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.)-. Το ίδιο άρθρο προβλέπει και προληπτικό έλεγχο από το Υπουργείο, δηλαδή από την υπηρεσία που αδειοδοτεί περιβαλλοντικά τη δραστηριότητα, στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων, για να κριθεί η επάρκεια των μέτρων που προτείνονται στη ΜΠΕ,  πριν το στάδιο της έκδοσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ενεργοποιήσει όλους τους θεσμοθετημένους μηχανισμούς ελέγχου και συγκεκριμένα: 

Έλεγχοι στην ΑΓΕΤ από Δ/νση Ανάπτυξης

Πρακτικό ελέγχου στις 20-11-2014

Πρακτικό Ελέγχου στις 12-5-2015

Πρακτικό ελέγχου στις 22-6-2016

Πρακτικό ελέγχου 11-4-2017

Έλεγχος από  ΚΕΠΠΕ 11-4-2017

Αναμένονται επίσης και τα  αποτελέσματα των μετρήσεων διοξινών/φουρανίων και βαρέων μετάλλων που διενεργήθηκαν παρουσία των μελών του κλιμακίου στις 25/04-2017, με χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Χρονικά τα πρώτα αποτελέσματα θα τα έχουμε τέλους Ιουνίου 2017.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων διοξινών /φουρανίων και βαρέων μετάλλων με συναποτέφρωση (χρήση εναλλακτικών καυσίμων) και με χρήση συμβατικών καυσίμων, που διενεργήθηκαν από διαπιστευμένο εργαστήριο κατά τα έτη 2015 και 2016

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΞΙΝΩΝ/ΦΟΥΡΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ (ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)  ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

 

2015

2016

 

 

 

Συναποτέφρωση 

Εναλλακτικών Καυσίμων 

Καύση 

Συμβατικών Καυσίμων

Καύση Συμβατικών Καυσίμων

Όρια σύμφωνα με την ΑΕΠΟ

 

 

Α΄ Μέτρηση

Β΄ Μέτρηση

Γ΄ Μέτρηση

 

 

 

PCDD/ PCDF

ng/Nm3dry

0,0018

0,0156

0,053

0,0156

0,0282

0,1

As

mg/Nm3dry

0,0004 (*)

0,00043 (*)

0,000355 (*)

0,0006 (*)

0,00023 (*)

 

Be

mg/Nm3dry

0,0004 (*)

0,00288 (*)

0,002685 (*)

0,0056 (*)

 

 

Cd

mg/Nm3dry

0,0004 (*)

0,00040 (*)

0,000385 (*)

0,0010 (*)

0,00028 (*)

 

Co

mg/Nm3dry

0,0004 (*)

0,00043 (*)

0,000305 (*)

0,0013 (*)

0,00023 (*)

 

Cr

mg/Nm3dry

0,0004 (*)

0,000675 (*)

0,00092 (*)

0,0029 (*)

0,00047 (*)

 

Cu

mg/Nm3dry

0,0028 (*)

0,05848 (*)

0,00287 (*)

0,0126 (*)

0,00122 (*)

 

Mn

mg/Nm3dry

0,0021 (*)

0,00222 (*)

0,00077 (*)

0,0128 (*)

0,0023 (*)

 

Ni

mg/Nm3dry

0,0010 (*)

0,073305 (*)

0,001025 (*)

0,0302 (*)

0,00073 (*)

 

Pb

mg/Nm3dry

0,0042(*)

0,00227 (*)

0,002665 (*)

0,0055 (*)

0,00334 (*)

 

Sb

mg/Nm3dry

0,0003 (*)

0,00040 (*)

0,000385 (*)

0,0007 (*)

0,00028 (*)

 

Se

mg/Nm3dry

0,0008 (*)

0,000545 (*)

0,00031 (*)

0,0005 (*)

0,00021 (*)

 

Sn

mg/Nm3dry

0,0004 (*)

0,00052 (*)

0,00051 (*)

0,0009 (*)

0,00036 (*)

 

Te

mg/Nm3dry

0,0005 (*)

0,00030 (*)

0,00031 (*)

0,0005 (*)

0,00021 (*)

 

Tl

mg/Nm3dry

0,0004 (*)

0,004555 (*)

0,000355 (*)

0,0022 (*)

0,00024 (*)

 

V

mg/Nm3dry

0,0255 (*)

0,00159 (*)

0,000335 (*)

0,0063 (*)

0,00024 (*)

 

Zn

mg/Nm3dry

0,0498 (*)

0,009775 (*)

0,01489 (*)

0,0177 (*)

0,00759 (*)

 

Hg

mg/Nm3dry

0,0137 (*)

0,002665 (*)

0,002225 (*)

0,0118 (*)

0,00297 (*)

0,05

Cd+Tl

mg/Nm3dry

0,0008 (*)

0,004955 (*)

0,00074 (*)

0,0032 (*)

0,00052 (*)

0,05

Sb+Pb+Cr

+Mn+V+Sn+Zn

mg/Nm3dry

0,0343 (*)

0,08132 (*)

0,00676 (*)

0,0603 (*)

0,00783 (*)

0,5

(*) Αποτέλεσμα μικρότερο του ορίου ανίχνευσης. Έχει υπολογιστεί το ½ της τιμής

 

Οι  ετήσιες ποσότητες των καυσίμων που καταναλώθηκαν κατά τα έτη 2015,2016 και έως 21-03-2017 αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΕΤ (ton)

2015

2016

2017 (μέχρι 21/03/2017)

Pet Coke

Κάρβουνο

Βιομάζα

RDF

Pet Coke

Κάρβουνο

Βιομάζα

RDF

Pet Coke

Κάρβουνο

Βιομάζα

RDF

154.217

6.004

16.762

7.386

184.097

2.166

2639

2.088

15.157

-

-

1.546

     Σε σχέση με την Ιστοσελίδα παρακολούθησης εκπομπών εργοστασίου της ΑΓΕΤ (Ηλεκτρονική πλατφόρμα). Λειτούργησε από το έτος 2007, διεύθυνση (www.aget.gr\emissions), στην οποία καταγράφονταν ρύποι (σκόνη, των καμινάδων του εργοστασίου και των μύλων τσιμέντου, οξείδια του Αζώτου και διοξείδιο του θείου). Από το έτος 2011 η ιστοσελίδα παρουσίασε μηδενική επισκεψιμότητα και έχει καταστεί ανενεργή το 2015, χωρίς δική μας ευθύνη. Ζητάμε να επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα και να είναι επισκέψιμη από τους πολίτες, για λόγους αμιγώς ενημέρωσης του κοινού. Οι υπηρεσίες μας βασίζονται σε δικούς τους ελέγχους και όχι στην προαιρετική λειτουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το Υπουργείο διευκρίνισε με σχετικό έγγραφό του ότι, οι επί πλέον ποσότητες pet coke που καταναλώνονται ετήσια στο εργοστάσιο δεν αποτελούν παράβαση των περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου και ότι μέχρι τη λειτουργία του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού που προβλέπεται στην ΑΕΠΟ του 2017, η χρήση των εναλλακτικών καυσίμων και συνεπώς του RDF, μπορεί να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη ΑΕΠΟ του 2014.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Πιστεύουμε ότι πρέπει  άμεσα να προχωρήσουμε σε :

1. Εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης από Ερευνητικό ίδρυμα.

2. Ενεργοποίηση από το Υπουργείο του ελεγκτικού μηχανισμού στον οποίο θα συμμετέχουν, εκτός των Πανεπιστημιακών/ερευνητών και εκπροσώπων της Περιφέρειας, και  εκπρόσωποι και άλλων συναρμόδιων φορέων. Η σύσταση του ανεξάρτητου αυτού ελεγκτικού μηχανισμού προβλέπεται από την εθελοντική συμφωνία συνεργασίας για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από την τσιμεντοβιομηχανία, μεταξύ του υπουργείου και της ένωσης τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, και έχει ως κύριο έργο, την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας αυτής, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και προδιαγραφές, την Ελληνική Νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους των εργοστασίων τσιμέντου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ακολουθούμενη διαδικασία εφαρμόζεται σωστά και με αυστηρότητα.

3. Πίεση  στο Υπουργείο για τη θέσπιση αυστηρών διαδικασιών για την έγκριση και τον έλεγχο των εναλλακτικών καυσίμων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη και ασφαλής χρήση τους.

4. Επαναλειτουργία του συστήματος on-lineκαταγραφής των σημαντικότερων αερίων εκπομπών, με πλήρη διαφάνεια και κοινωνικό έλεγχο, με πρόσβαση σε αυτήν της τοπικής κοινωνίας

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Οι αντιδράσεις των πολιτών για τη χρήση του RDFως εναλλακτικού καυσίμου από την ΑΓΕΤ, δεν είναι προϊόν ανορθολογικών σκέψεων. Απεναντίας εκφράζουν συγκεκριμένη άποψη που αντανακλά τις ιδέες τους για την ιδανική κοινωνία, στην οποία θα πρέπει να συνυπάρχουν οι οικονομικές δραστηριότητες με την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

2. Η χρήση του δευτερογενούς καυσίμου RDF μας απασχολεί έντονα. Αν από τη χρήση του προκύπτει επικινδυνότητα για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία πρέπει να  διακοπεί η καύση του συγκεκριμένου δευτερογενούς καυσίμου. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία γι’ αυτό και απόψεις τεκμηριωμένες.  

3. Η συγκρότηση και λειτουργία του Ελεγκτικού μηχανισμού με κύριο έργο αφενός μεν  την παρακολούθηση της αξιοποίησης των εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια τσιμέντου, και αφετέρου την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις όποιες επιπτώσεις σε αυτό από τη μετάβαση από συμβατικά σε εναλλακτικά καύσιμα, θα είναι σημαντική βοήθεια για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, όπως επίσης και η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου αυστηρών διαδικασιών για την έγκριση των δευτερογενών καυσίμων που προέρχονται από απόβλητα. 

4. Πριν από οποιαδήποτε τελική απόφαση για καύση RDF  σε  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις  και  ιδιαίτερα σε  τσιμεντοβιομηχανίες,  πρέπει να προηγηθεί δημόσιος διάλογος και να παρουσιαστούν αξιόπιστες μετρήσεις και στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις από τη χρήση του RDF ως εναλλακτικού καυσίμου του. 

Μεταξύ άλλων πρέπει να αποδείχτεί ότι:

a. Το υπάρχον «εξωτερικό» περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος στην  ευρύτερη περιοχή   είναι -σχετικά με άλλες επιλογές- χαμηλό.
b. Διατίθενται  και  χρησιμοποιούνται κατάλληλα συστήματα αντιρρύπανσης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιβλαβείς αέριες εκπομπές  (και ιδιαίτερα ο υδράργυρος και οι διοξίνες) όταν χρησιμοποιείται ως καύσιμο το RDF
c. Οι επιπτώσεις από την επιβάρυνση του τελικού  προϊόντος  και  εν  προκειμένω του  τσιμέντου με βαρέα μέταλλα και χλώριο είναι πραγματικά αμελητέες.

Related

ΒΟΛΟΣ 6803983552130852432

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item