Διαγωνισμός για φύλαξη δημοτικών κτιρίων από το Δήμο Βόλου

Ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμός προκήρυξε ο δήμος Βόλου για την φύλαξη των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεών του για ένα χρό...


Ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμός προκήρυξε ο δήμος Βόλου για την φύλαξη των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεών του για ένα χρόνο, προϋπολογισμού δαπάνης 201.066ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει της τιμής για τη συνολική εκτιμώμενη αξία της αναφερόμενης  υπηρεσίας (ετήσια παροχή υπηρεσίας με άπαξ προμήθεια εξοπλισμού και εργασίας εγκατάστασης).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www . promitheus . gov . gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 19-1-2018 και ώρα: 08:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-1-2018 και ώρα: 15:00μ.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. στο ποσό των 3.243ευρώ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, ταχυδρ. δ/νση Πλατεία Ρήγα Φεραίου, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Ρέππος, τηλ:2421350119, 2421350165, FAX 2421097610 και στην ηλεκτρονική δ/νση του Δήμου Βόλου www . dimos volos .gr.

Related

ΒΟΛΟΣ 8632842764689999760

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item