Αποκλεισμός εκτάσεων από πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης

Να επανεξεταστούν οι γεωργικές εκτάσεις του δήμου Ρήγα Φεραίου που στερούνται μοριοδότησης για το κριτήριο επιλογής εκμετάλλευσης “υπόγ...


Να επανεξεταστούν οι γεωργικές εκτάσεις του δήμου Ρήγα Φεραίου που στερούνται μοριοδότησης για το κριτήριο επιλογής εκμετάλλευσης “υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική χημική σύσταση”, ζητά η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη με επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου.
Του μεταφέρει τις διαμαρτυρίες αγροτών της περιοχή του δήμου που έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη στην νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, “οι οποίοι μολονότι καλλιεργούν αρδευόμενα αγροτεμάχια με τις επιλέξιμες ομάδες καλλιεργειών της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα του Π.Α.Α. 2014 – 2020, παρά ταύτα οι εκτάσεις των καλλιεργειών τους δεν συμπεριλαμβάνονται εντός των περιοχών, που εμφανίζουν υπόγεια ύδατα κακής χημικής ποιοτικής σύστασης, σύμφωνα με την χαρτογράφηση της ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνέπεια της γεωχωρικής θέσης ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων των ανωτέρω γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι ο αποκλεισμός των συγκεκριμένων εκτάσεων από τη δυνατότητα ένταξής τους στην ανωτέρω δράση 10.1.04, λόγω μη μοριοδότησής τους για το κριτήριο της κακής ποιοτικής σύστασης των υπόγειων υδάτων.
Επειδή ο ανωτέρω αποκλεισμός συνιστά δυσμενή διάκριση, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε απόρριψη των γεωργικών εκτάσεων των εκμεταλλεύσεων, που δεν μοριοδοτούνται με βάση το κριτήριο της κακής ποιοτικής σύστασης υπόγειων υδάτων στην διαφαινόμενη περίπτωση, κατά την οποία ο συλλογικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της πρόσκλησης για την εν λόγω δράση, η Υπηρεσία μας ευαισθητοποιήθηκε και προχώρησε στην δειγματοληπτική διερεύνηση της ποιοτικής σύστασης εστιαζόμενων σημείων υδροληψίας (ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων αγροτών) κατανεμημένων στην χαρακτηριζόμενη ως καλής χημικής ποιοτικής σύστασης υπόγειων υδάτων περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, αναθέτοντας την εργασία στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) με απευθείας ανάθεση την 8/12/2017
Η από 27.12.2017 αποσταλείσα στην Υπηρεσία μας έκθεση αποτελεσμάτων του ΙΓΜΕ επί της κατά τα ανωτέρω δειγματοληψίας δείχνει τα εξής :
– Οι υπ΄ αριθ. Γ11και Γ14 Γεωτρήσεις, μολονότι ευρίσκονται εντός της χαρακτηριζομένης περιοχής με κακή ποιοτική σύσταση υδάτων, εντούτοις εμφανίζουν συγκεντρώσεις νιτρικών 42,7mg/lt και 23,6 mg/lt, δηλαδή κάτω του ορίου των 50 mg/lt, που είναι το όριο για την διάκριση μεταξύ καλής και κακής ποιοτικής σύστασης υδάτων, ενώ θα αναμενόταν να έχουν τιμές σαφώς άνω του συγκεκριμένου ορίου.
– Οι γεωτρήσεις με αριθ. Γ4, Γ5, Γ8, Γ9, Γ12 & Γ13, που ευρίσκονται εκτός της χαρακτηρισμένης περιοχής με κακή ποιοτική σύσταση, εμφανίζουν συγκεντρώσεις νιτρικών άνω του ορίου 50 mg/lt, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ρύπανσης γεωργικής προέλευσης των υπόγειων υδάτων, η οποία δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον χαρακτηρισμό της περιοχής στους χάρτες αποτύπωσης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
– Η μέση τιμή της πυκνότητας νιτρικών των υπόγειων υδάτων στις 17 εστιαζόμενες γεωτρήσεις που προκύπτουν από την εν λόγω ευρύτατη δειγματοληψία, ανερχόμενη σε 49,2 mg/lt ύδατος (βλ. πίνακα 3 της έκθεσης του Ι.Γ.Μ.Ε.) υπολείπεται οριακά από την τιμή των 50 mg/lt, γεγονός που ενισχύει την επισφαλή καταχώρηση της συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης σε αυτές, που εμφανίζουν καλή ποιοτική σύσταση υπόγειων υδάτων στον αναρτημένο χάρτη διάκρισης της χημικής σύστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης υδάτων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτοντας σε βάσιμη αμφισβήτηση την ακρίβεια και το βαθμό αξιοπιστίας της συγκεκριμένης χαρτογράφησης.
– Η χειμερινή χρονική περίοδος που πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία των υπόγειων υδάτων συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης ότι η συγκέντρωση σε νιτρικά των υπόγειων υδάτων της εξεταζόμενης περιοχής αναμένεται να είναι περισσότερο επιβαρυμένη μετά την εαρινή περίοδο, λόγω της καλλιέργειας των εαρινών αρδευόμενων αροτριαίων καλλιεργειών, με προφανή επίπτωση στη χωρική μεταβολή της τελικής διάκρισης της κακής χημικής ποιοτικής σύστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων.
– Τα ανωτέρω συμπεράσματα καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη επανεξέτασης και εξορθολογισμού του χαρακτηρισμού των εκτάσεων, που περιλαμβάνουν κακής χημικής σύστασης υπόγεια ύδατα στην ευπρόσβλητη στην νιτρορύπανση περιοχή παρέμβασης του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την αποφυγή δυσμενών διακρίσεων μεταξύ των δικαιούχων ένταξης στην δράση 10.1.04 του Π.Α.Α 2014 -2020, αλλά και την πληρέστερη εκπλήρωση των πρωταρχικών στόχων της ανωτέρω δράσης για την παροχή οικονομικού κινήτρου στους αγρότες με σκοπό την μείωση της ρύπανσης του υπόγειου υδροφορέα από νιτρικά γεωργικής προέλευσης όλων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, των οποίων οι εκτάσεις είναι επιλέξιμες για να ενταχθούν στη δράση, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης των λιπασμάτων και των γεωργικών φαρμάκων, την αειφορική ανάπτυξη των οικοσυστημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως μιας περιοχής στην οποία πρέπει να περιοριστεί η ρύπανση των υπόγειων υδάτων από την μη ορθολογική χρήση λιπασμάτων, η οποία δυνητικά θα επηρεάζει και την ποιοτική σύσταση των νερών της υπό δημιουργία λίμνης Κάρλας και του κλειστού σωληνωτού αρδευτικού δικτύου των παρακείμενων γεωργικών εκτάσεων.
Σας αποστέλλουμε την από 27 Δεκεμβρίου του 2017 έκθεση του Ι.Γ.Μ.Ε., που αφορά «Δειγματοληψίες και αναλύσεις για αζωτούχες ενώσεις σε γεωτρήσεις στην περιοχή Δ. Ρήγα Φεραίου της Π.Ε Μαγνησίας», συνοδευόμενη από διάγραμμα αποτύπωσης των θέσεων των δειγματοληψιών συγκριτικά με τον χάρτη της ειδικής Γραμματείας υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να λάβετε γνώση και παρακαλούμε να επιληφθείτε για να συμπεριληφθούν όλες οι γεωργικές εκτάσεις του Δήμου Ρήγα Φεραίου στην χαρακτηριζόμενη ως περιοχή με κακής χημικής ποιοτικής σύστασης υπόγεια ύδατα στο χάρτη διάκρισης της χημικής σύστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης υδάτων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Related

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 6623843991490900235

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MAREDIS' BLOG

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

FACEBOOK

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

item