ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

Tο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, απαντώντας σε αναφορά (υπ αρ3134/29-09-2016) του βουλευτή Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, σχετικά με την πρόσληψη στο Π.Σ. των επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, αναφέρει ότιτόσο η ένταξη των πληρούντων τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης όσο και η ανανέωση της θητείας των υπολοίπων, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του 2017 και για πέντε (5) συνεχή έτη.Περεταίρω, οι εποχικοί πυροσβέστες της παρ. 3 του άρθ. 15 του Ν.3938/2011 εφόσον έχουν αποκτήσει και προσκομίσει εντός της προβλεπόμενης από τον Ν. 4249/2014 προθεσμίας, απολυτήριο τίτλο Γυμνασίου και πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παρ.3 εντάσσονται στο τέλος του πίνακα επιτυχόντων, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν πιστοποίησης των προσόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι εποχικοί πυροσβέστες προέβησαν στην υποβολή των αιτήσεών τους.Η εκ νέου συγκροτηθείσα, με την υπ’ αριθ.51020 οικ.300.2/02-08-2016 απόφαση, Επιτροπή αναφορικά με την πρόσληψη Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα, προέβη στην μοριοδότηση των αιτήσεων σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου και αναμένεται η ένταξη τους στο τέλος του πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων, καθώς και η κύρωση αυτού από τον Αρχηγό του Σώματος .Καθίσταται έτσι σαφές ότι η Κυβέρνηση, παρά τα τεράστια προβλήματα και τις δυσλειτουργικές ανομοιογένειες που είχαν δημιουργηθεί και παγιωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, για πρώτη φορά θέτει κανόνες και οριοθετεί στρεβλές καταστάσεις, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας να επιλυθούν χρόνια προβλήματα και περίπλοκες καταστάσεις.
error: Content is protected !!