ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διαγωνισμός για τη μέτρηση των ατμοσφαιρικών ρύπων από τον Ο.Λ.Β.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για…

KEN 728X100


Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μετρήσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων, προϋπολογισμού υπηρεσίας 32.500ευρώ (πλέον ΦΠΑ), που θα καλύπτει την περιοχή του Εμπορικού Λιμένα.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να διεξάγει τις κάτωθι μετρήσεις:

– OnLine μετρήσεις αέριων ρύπων (NOx, O3, BETX) και σωματιδίων PM10 και PM2.5.

– Δειγματοληψία PM10.

– Χημική ανάλυση πενήντα (50) δειγμάτων/έτος PM10 (1 δείγμα/εβδομάδα) για προσδιορισμό Β[α]Ρ και άλλων PAHs σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ.

– Χημική ανάλυση πενήντα (50) δειγμάτων/έτος PM10 (1 δείγμα/εβδομάδα) για προσδιορισμό Ni, Cd & As, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ και άλλων βαρέων μετάλλων, όπως Mn, Zn, Fe, κά.

Η δειγματοληψία του κλάσματος PM10 θα είναι 24ωρη και θα γίνεται με συχνότητα 1/εβδομάδα (σύνολο 50 δείγματα/έτος, ώστε να υπάρχει η ελάχιστη χρονική κάλυψη 14% που απαιτούν οι Οδηγίες 2008/50/ΕΚ και 2004/107/ΕΚ). Η δειγματοληψία θα γίνεται από τεχνικό προσωπικό της ΟΛΒ ΑΕ υπό τις οδηγίες και σε συνεργασία του επιστημονικού προσωπικού του αναδόχου.

Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί μέσα σε στεγασμένο, ασφαλή και κλιματιζόμενο χώρο που θα διατεθεί από την ΟΛΒ ΑΕ. Κατά την περίοδο των μετρήσεων ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει ταυτόχρονα και τα απαιτούμενα μετεωρολογικά δεδομένα για την κανονικοποίηση των μετρήσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, με το δικό του εξοπλισμό και χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Η θέση δειγματοληψίας θα αποφασιστεί σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της ΟΛΒ ΑΕ μετά την επιλογή του αναδόχου, με τρόπο ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της αντιπροσωπευτικότητας των συλλεγόμενων δειγμάτων.

Η απεικόνιση των δεδομένων / μετρήσεων, θα γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού σε οθόνη Η/Υ και θα μπορούν να είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο. Σε περίπτωση που κάποιος μετρητής παρουσιάσει βλάβη και χρειάζεται να μεταφερθεί εκτός του Σταθμού, να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής του από άλλο εφεδρικό, εντός δύο ημερών.

Ο ανάδοχος θα παραδίδει έκθεση-αναφορά με τις μετρήσεις που έχει διενεργήσει και τα αποτελέσματά τους σε εξαμηνιαία βάση κι είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες της ΟΛΒ ΑΕ σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίζει (π.χ. δελτίο μετρήσεων, εργαστηριακές αναλύσεις, αναλυτικά δελτία).


error: Content is protected !!