ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Βρες έμπειρο και οικονομικό τεχνικό ασφαλείας για την επιχείρησή σου

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010: «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», ορίζεται ότι, σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

KEN 728X100 2

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και η αποστολή του είναι:

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

 1. συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
 2. ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να απασχολούν τεχνικό ασφαλείας;

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 άρθρο 4 Π.Δ. 17/1996, Ν.1568/1985 κωδικοποιημένος με τον Ν.3850/2010) όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο είναι υποχρεωμένοι να έχουν τεχνικό ασφαλείας.

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν γιατρό εργασίας;

Πρέπει να έχουν γιατρό εργασίας όσες επιχειρήσεις απασχολούν από 50 εργαζόμενους και πάνω ή όσες έχουν έστω και έναν εργαζόμενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές με μόλυβδο, αμίαντο, βιολογικούς παράγοντες (Π.Δ.94/1987, Π.Δ.70α/1988, Π.Δ.186/1995).

Τεχνικός ασφαλείας: Ετήσιες ώρες που πρέπει να απασχολεί μια επιχείρηση

Βάση το  Π.Δ.294/1988 (άρθρο 3), οι ετήσιες ώρες που είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να προσλαμβάνουν τεχνικό ασφαλείας βγαίνει από το πολλαπλασιασμό του αριθμού των εργαζομένων με συντελεστές που καθορίζονται από το Π.Δ.294/1988 (άρθρο 3).

Η κατανομή των ωρών ανά μήνα προκύπτει έπειτα από συμφωνία του εργοδότη και της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, καθορίζεται το ελάχιστο των ωρών απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας. Αυτές οι ώρες διαμορφώνονται ως εξής:

 • 25 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 20 άτομα,
 • 50 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν από 21-50 άτομα και
 • 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν άνω των 50 ατόμων.

Υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας

Αρχικά, πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας είναι συμβουλευτικός. Ο τεχνικός ασφαλείας έχει, ταυτόχρονα, την υποχρέωση της επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.

O τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Αυτές οι υποδείξεις καταχωρούνται σε συγκεκριμένο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, που σελιδομετρείται. Αυτό το βιβλίο υπόκειται στον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται για αυτές τις υποδείξεις ενυπογράφως.

Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικό οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο τεχνικός ασφαλείας αναλαμβάνει τον έλεγχο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν αυτά τεθούν σε λειτουργία. Ο τεχνικός ασφαλείας ελέγχει τις παραγωγικές διαδικασίες και μεθόδους εργασίας πριν αυτά εφαρμοστούν. Επιπρόσθετα, ο τεχνικός ασφαλείας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Τεχνικός ασφαλείας αμοιβή

Λόγω του ότι έχουν καταργηθεί οι ελάχιστες αμοιβές στους τεχνικούς ασφαλείας, κάθε επαγγελματίας ορίζει τη δική του αμοιβή. Για να υπολογισθεί ο συνολικός αριθμός ωρών του τεχνικού ασφαλείας θα ληφθεί υπόψη το απασχολούμενο προσωπικό και την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση.

Κατηγορίες επικινδυνότητας των επιχειρήσεων

Κατηγορία επικινδυνότητας Α

Στην κατηγορία Α ανήκουν οι επιχειρήσεις με υψηλή επικινδυνότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που έχουν ως επιχειρησιακό πεδίο τα εξής:

 • Ορυχεία
 • Μεταλλεία
 • Λατομεία
 • Υφαντικές βιομηχανίες(βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια)
 • Χημικές βιομηχανίες
 • Βιομηχανίες γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων εκρηκτικών, πυροτεχνημάτων
 • Επεξεργασία πετρελαίου
 • Εμφιάλωση υγραερίου
 • Κατασκευή αμιάντου
 • Πρώτη κατεργασία σιδήρου
 • Κατασκευή τελικών προϊόντων μετάλλου (εργαλεία, σωλήνες)
 • Ναυπηγία
 • Ηλεκτρισμός, φωταέριο

Κατηγορία επικινδυνότητας B

Στην κατηγορία Β ανήκουν οι επιχειρήσεις με μέση επικινδυνότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που έχουν ως επιχειρησιακό πεδίο τα εξής:

 • Βιομηχανίες δέρματος
 • Λοιπές Υφαντικές βιομηχανίες
 • Βιομηχανίες ελαστικών, κεριών, καλλυντικών, φαρμακευτικών προϊόντων, φωτογραφικού υλικού κτλ
 • Υποπροϊόντων πετρελαίου
 • Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
 • Τσιμεντοβιομηχανίες
 • Κατασκευή τελικών προϊόντων μετάλλου (εργαλεία, σωλήνες)
 • Βιομηχ. Τροφίμων & ποτών
 • Καπνοβιομηχανίες
 • Βιομ. Ξύλου, χάρτου & επίπλων
 • Δασοπονία, εκμ/ση δασών
 • Θήρα, αλιεία,αλυκές
 • Μεταφορές υγρών καυσίμων
 • Μεταφορές από συνεργεία συντήρησης γραμμών
 • Αποθηκεύσεις με ψύξη

Κατηγορία επικινδυνότητας Γ

Στην κατηγορία Γ ανήκουν οι επιχειρήσεις με μέση επικινδυνότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που έχουν ως επιχειρησιακό πεδίο τα εξής:

 • Γεωργία
 • Κτηνοτροφία
 • Εμπόριο
 • Μεσίτες και αντιπρόσωποι
 • Εστίαση
 • Ξενοδοχεία
 • Μεταφορές
 • Αποθηκεύσεις
 • Επικοινωνίες
 • Τράπεζες
 • Ασφάλειες
 • Εκπαίδευση
 • Ενοικιάσεις
 • Ιατρικά
 • Υπηρεσίες

Γιατί να διαλέξετε τον τεχνικό ασφαλείας από τους επαγγελματίες του MyConstructor;

Γιατί στο MyConstructor θα βρείτε όλους τους αξιολογημένους επαγγελματίες, οι οποίοι με επαγγελματισμό και συνέπεια θα αναλάβουν την ασφάλεια της επιχείρησης σας. Ταυτόχρονα, μόνο στο MyConstructor θα βρείτε τεχνικό ασφαλείας στις καλύτερες τιμές.

MyConstructor.grΠΗΓΗ

5380094 1

Γυρίσματα για ταινία του Χόλιγουντ στη Μαγνησία – Ποιος θα πρωταγωνιστήσει – Που θα στηθούν τα σκηνικά

282720369 390076599543606 4924761198119013893 n

Μαγνησία: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι – Από θαύμα γλίτωσαν μάνα και κόρη [εικόνα]

282132272 760582254938907 3807720705722386363 n

Για μπάνιο στις ακτές του Παγασητικού ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου – Ποιο μαγαζί επισκέφθηκε

seller

Εξαπλώνεται στον Βόλο το «παιχνίδι θανάτου» του Tik Tok – Οι δρόμοι που επιλέγουν οι ανήλικοι για να πέσουν στις ρόδες αυτοκινήτων

281534872 545168647006234 2651147335872582324 n 1

Βόλος: Άνοιξε η γη και «κατάπιε» αυτοκίνητο – Δείτε εικόνες

p1e59p80dp1eeh1d5618ua16jq197a4

Φρίκη στον Βόλο: Πα-τέρας ασελγούσε στην 10χρονη κόρη του – Αναζητείται από την αστυνομία για να οδηγηθεί στη φυλακή

5366608

Καθηλωμένο στην άμμο σε παραλία της Καρύστου το Apache από το Στεφανοβίκειο [εικόνες και βίντεο]

5367765

Βόλος: Τροχαίο στις Πλάκες – ΙΧ παρέσυρε ποδηλάτη στις Πλάκες

photo5

Ξαναζωντανεύει το έθιμο της Αναλήψεως στα Καλά Νερά – Με τα άλογα στη θάλασσα

error: Content is protected !!