Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

milonas

Καλείστε να προσέλθετε  στην 3η   Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 15η  του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 18.00΄ μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 

 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτες στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων»
 2. Ακύρωση ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, οικον. έτους 2018.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
 4. Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.
 5. Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ Ν.4412/2016).
 6. Έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους.
 7. Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την αγορά, εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.
 8. Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Νέων Πτελεού για την παραχώρηση του 1ου ορόφου του κτιρίου που στεγάζεται το Αγροτικό Ιατρείο.
 11. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων.
 12. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αλμυρού σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ Α΄/212/2018) «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».
 13. Καθορισμός χώρου και ημερομηνία για τον απολογισμό δράσης 2017-2018.
 14. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Ανέγερση Νηπιαγωγείου Σούρπης Δ. Αλμυρού Ν. Μαγνησίας»
 15. Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή έργων, αξίας μέχρι 5.869,41€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Παντελή Γιάννα του Αποστόλου για την τροποποίηση του υπ’ αριθ.8359/1970 συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου από το Δήμο Αλμυρού.
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Ιεράς Μονής Άνω Ξενιάς για την παραχώρηση οικοπέδου για την ίδρυση Μετοχίου στην πόλη του Αλμυρού.
 18. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στον ΦΟ.Δ.Σ.Α. Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 245 του Ν.4555/2018.
 19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού-Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Αλμυρού».
 20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2881/2001

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Νικόλαος Καλλές

Facebook Comments