Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του Αυτοκινη­τοδρόμου Α.Θ.Ε.

MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ετήσιας διάρκειας, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης-βελτίωσης, θα πραγματοποιηθούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του Αυτοκινη­τοδρόμου Α.Θ.Ε. τοπικής αρμοδιότητας.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας αποσκοπώντας στην ασφαλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης-βελτίωσης του παράπλευρου οδικού δικτύου του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. με εργοτάξια μικρής διάρκειας (ημερήσιας διάρκειας, από ανατολή έως τη δύση του ηλίου) στο παράπλευ­ρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., εδαφικής μας αρμοδιότητας, αποφάσισε τα εξής:

 1. Τις ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με στένωση της μίας (1) λωρί­δας κυκλοφορίας-παράκαμψη της κυκλοφορίας και εναλλάξ κυκλοφορία των δύο (2) κα­τευθύνσεων, όπου θα εφαρμόζονται εργοτάξια μικρής διάρκειας (ημερήσιας διάρκειας, από ανατολή έως τη δύση του ηλίου) και από τη Χ/Θ 319+800 (Α/Κ Μεγ. Μοναστη­ριού) έως και διοικητικά όρια Π.Ε. Λάρισας με Π.Ε. Πιερίας, για χρονικό διάστημα από 21-01-2019 έως 31-12-2019, σε εκτέλεση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών- ΕΥ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
 2. Οι ανωτέρω εργασίες δεν θα εκτελούνται κατά τις κατωτέρω ημερομηνίες:
 • από 08-03-2019 έως και 12-03-2019, από 22-03-2019 έως και 26-03-2019 από 25-04-2019 έως και 02-05-2019, από 14-06-2019 έως και 18-06-2019, από 09-08-2019 έως και 16-08-2019, από 25-10-2019 έως και 29-10-2019 και από 20-12-2019 έως και 31-12-2019.
 • καθώς και τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 15-06-2019έως και 09-09-2019.
 1. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει:

(α). Για τις εργασίες τακτικής συντήρησης, υφίσταται η υποχρέωση έγγραφης ενημέ­ρωσης των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Τροχαίας σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος του αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού και τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(β). Γ ια την ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε οδικά τμήματα, που η γεωμετρία της περι­οχής των ρυθμίσεων περιλαμβάνει οριζοντιογραφικές καμπύλες και προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορατότητα, είναι δυνατόν το προβλεπόμενο από τις τυπικές διατάξεις σήμανσης μήκος της ζώνης προειδοποίησης και το μήκος της ζώνης συναρμογής να επιμηκύνεται και να προσαρμόζεται κατάλληλα, με επανάληψη των προβλεπόμενων από τις τυπικές διατάξεις πινακίδων.

 1. Η «ΕΡΓΟΜΑΡΕ Α.Ε.», έχει την ευθύνη και οφείλει να μεριμνά :

α) Για την κατάλληλη κάθε φορά, επιλογή των εγκεκριμένων τυπικών διατάξεων προ­σωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις αποκλει­σμού που θα εφαρμοσθούν και την προσαρμογή τους στα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες της περιοχής των ρυθμίσεων (π.χ. προσαρμογή ορίων ταχύτητας, επαρ­κή πλάτη λωρίδων κυκλοφορίας, μήκος ζώνης προειδοποίησης με τυχόν επιμήκυν­ση όταν πριν τη ζώνη έργων υπάρχει στροφή ώστε να εξασφαλίζεται η ορατότητα, αποστάσεις πινακίδων και θέσεις σήμανσης, μήκος ζώνης έργων κ.λ.π) καθώς και για τη λήψη όλων των απαιτούμενων πρόσθετων απαραίτητων μέτρων για τη βελ­τίωση της κυκλοφοριακής σήμανσης (π.χ. τακτική συντήρηση της σήμανσης, απο­μάκρυνση μηχανικού εξοπλισμού, τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας, χρήση αναλάμπτοντων φανών, χρήση κώνων, απόκρυψη υφιστάμενης σήμανσης που τυχόν δεν ισχύει κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων κ.λ.π), με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλεί­εται ο χώρος των εργασιών καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και εργαζομένων.

β) για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων και χρηστών.

δ) για την εξασφάλιση του ελάχιστου απαιτούμενου πλάτους ανά λωρίδα κυκλοφορίας και την καλή κατάσταση του κυκλοφορούμενου τμήματος.

ε) για την έγκαιρη άρση των ρυθμίσεων μετά το πέρας των εργασιών και την απομά­κρυνση των μέσων σήμανσης και του μηχανικού εξοπλισμού κάθε φορά, προκειμέ­νου το κατάστρωμα της οδού να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία αφού προ­ηγουμένως εξασφαλιστεί ότι είναι ελεύθερο από μηχανήματα, απορρίμματα, ανω­μαλίες επιφανείας κ.λ.π. Σημειώνεται ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής διαρ- κείας θα λαμβάνουν χώρα σε ώρες που εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα υπό το φως της ημέρας, θα ξεκινούν αφού ξημερώσει και θα αποσύρονται πριν τη δύ­ση του ηλίου. Με ευθύνη του αναδόχου θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτιστοποίηση της σήμανσης.

 

στ) για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης με άλλες εν ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μι­κρής διάρκειας στην ευρύτερη περιοχή των υπό εκτέλεση εργασιών.

ζ) για να προηγείται έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυ­κλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγω­γής της κυκλοφορίας.

 1. Κατά την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πρέπει να λαμ- βάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλο­φορία και να ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών. Προς το σκοπό αυτό, ε- πισημαίνεται ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμφωνηθούν με τα αρμόδια Τμή­ματα Τροχαίας, εκ των προτέρων, όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που θα πρέπει να λαμ- βάνονται σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομα­λή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις παράπλευρες οδούς του αυτοκινητόδρομου ΠΑ- ΘΕ, προκειμένου να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τις ώρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφο- ριακός φόρτος, (πχ. για τις ημέρες από Παρασκευή – Κυριακή και τις περιόδους αργιών κατά την είσοδο-έξοδο των εκδρομέων) καθώς και για ημέρες δυσμενών καιρικών συνθηκών ή που τυχόν απαιτηθεί η διέλευση αποχιονιστικών μηχανημάτων.
 2. Με μέριμνα της «ΕΡΓΟΜΑΡ Α.Ε.», θα εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και α­σφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
 3. Σε κάθε περίπτωση, η «ΕΡΓΟΜΑΡ Α.Ε.» οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων σε υπεραστικές οδούς εκτός αυτοκινητοδρόμων και εκτός κατοικημένης περιοχής (ΣΧ 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2. Της ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΔΑΠ/οικ /502/1.7.2003 , ΦΕΚ 946β/9.7.2003), τις απαι- τούμενες πινακίδες σήμανσης, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γε­νικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέ­ριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.
 4. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι χορήγησης της παρούσας απόφα­σης, η Υπηρεσία μας δύναται να πραγματοποιήσει άρση αυτής.
 5. Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, παρακαλείται για την ενημέρωσή του και λήψη των ε- πιβαλλομένων μέτρων αρμοδιότητας του.
 6. Το Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ Λάρισας και το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών,

παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και λήψη των επιβαλλομένων μέτρων αρμο­διότητας τους, στο οδικό δίκτυο περιοχών αρμοδιότητάς τους..

 1. Το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας, παρακαλείται για την ε­νημέρωσή του
 2. Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Πιερίας, Ημαθίας, Μαγνησίας, Τρικάλων-Καρδίτσας-Κοζάνης-Φθιώτιδας παρακαλούνται για ενημέρωση τους.
 3. Στις Προϊστάμενες Υπηρεσίες, κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.α.) με την παράκληση όπως ενημερωθούν.

 

ΑΔΑ: ΨΩΟΓ46ΜΚ6Π-ΛΑΜ 14. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παρα­βάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 1
error: Content is protected !!