Επιμελητήριο Μαγνησίας: Πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες 

stergiou
fotou
728x110 3
Το Πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να απασχολήσουν άτομο προερχόμενο από χώρα της Ε.Ε. για ένα διάστημα από 1 έως 6 μήνες χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή δέσμευση.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες (https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el)  είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.
Τα οφέλη για την επιχείρηση που θα υποδεχθεί το άτομο αυτό είναι πολλάπλά:
– Ανάπτυξη διεθνών επαφών
– Εργασία µε ένα σοβαρό και δυναμικό νέο επιχειρηματία µε καινούργιες ιδέες

– Γνώση των ξένων αγορών
– Ανακάλυψη καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση της επιχείρησης και των διαδικασιών της
– Πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας και απόκτησης μακρόχρονης συνεργασίας
– Επέκταση της επιχείρησης σε µια άλλη χώρα

728X100
error: Content is protected !!