ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Βολιώτικη συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Αθήνας ενάντια στην εξόρυξη υδρογονανθράκων

banner
milonas 728x120

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτών Βόλου συμμετείχε σήμερα το απόγευμα στη μεγάλη πορεία των κινημάτων στην Αθήνα ενάντια στην εξόρυξη υδρογονανθράκων.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, ένας από τους κε­ντρι­κούς άξο­νες της ατζέ­ντας του Τράμπ, του Μπολ­σα­νά­ρου, αλλά και άλλων (π.χ. Πού­τιν) που έχουν στο επί­κε­ντρό τους τις πο­λι­τι­κές εθνι­κής προ­τε­ραιό­τη­τας είναι η  προ­ώ­θη­ση της ατζέ­ντας του εξο­ρυ­κτι­κού μο­ντέ­λου και των συμ­φε­ρό­ντων του συ­μπλέγ­μα­τος των πο­λυ­ε­θνι­κών των ορυ­κτών καυ­σί­μων (ιδιω­τι­κών, ημι-κρα­τι­κών ή και κρα­τι­κών, οι οποί­ες σε κάθε πε­ρί­πτω­ση λει­τουρ­γούν με ιδιω­τι­κο­οι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια στο πλαί­σιο της αγο­ράς). Η διαρ­κώς ενι­σχυό­με­νη διε­θνής ακρο­δε­ξιά­έ­χει­σα­φή προ­τε­ραιό­τη­τα την ενί­σχυ­ση της πο­λι­τι­κής των εξο­ρύ­ξε­ων και της εκ­με­τάλ­λευ­σης κάθε ορυ­κτού πόρου.Μια από τις κε­ντρι­κές εξαγ­γε­λί­ες του νέο-φα­σί­στα προ­έ­δρου της Βρα­ζι­λί­ας Ζαϊχ­Μπολ­σο­νά­ρου ήταν να πα­ρα­δώ­σει τα δάση του Αμα­ζο­νί­ου και τα εδάφη των ιθα­γε­νών στις πο­λυ­ε­θνι­κές είτε για εξο­ρύ­ξεις, είτε για την κα­τα­σκευή με­γά­λων υδροη­λε­κτρι­κών φραγ­μά­των. Δεν είναι τυ­χαίο που τον πε­ρα­σμέ­νο Οκτώ­βριο υπο­στη­ρι­κτές του επι­τέ­θη­καν και έβα­λαν φωτιά σε έναν οι­κι­σμό  του Κι­νή­μα­τος των Χωρίς Γη (MST), ενώ ο ίδιος ο Μπολ­σο­νά­ρου τους απο­κα­λεί αλή­τες και απα­τε­ώ­νες.

Για τη νέα διε­θνή ακρο­δε­ξιά που απο­τε­λεί ένα κράμα ακραί­ου νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού και νε­ο­φα­σι­στι­κών αντι­λή­ψε­ων που εκτεί­νο­νται από τον ρα­τσι­σμό και την ομο­φο­βία έως την άγρια κα­τα­στο­λή και τις ολο­κλη­ρω­τι­κές πρα­κτι­κές,  είναι ανα­με­νό­με­νες οι πο­λι­τι­κές άγριας τα­ξι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας και μί­σους, κα­τα­πά­τη­σης κάθε κοι­νω­νι­κής ανά­γκης και δι­καιώ­μα­τος, σφι­χτού ενα­γκα­λι­σμού με τα συμ­φέ­ρο­ντα του με­γά­λου κε­φα­λαί­ου και των πο­λυ­ε­θνι­κών, άρσης κάθε πλαι­σί­ου πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής προ­στα­σί­ας και άρ­νη­σης της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής για την προ­ώ­θη­ση της «εθνι­κής ανά­πτυ­ξης». Οι πο­λι­τι­κές εθνι­κής προ­τε­ραιό­τη­τας – π.χ. AmericaFirst – από την Αμε­ρι­κή έως την Ευ­ρώ­πη και την Ασία θέ­τουν στο επί­κε­ντρο­την άγρια εκ­με­τάλ­λευ­ση της ερ­γα­σί­ας και της φύσης υπό την ρη­το­ρι­κή της εθνι­κής ανά­πτυ­ξης με στόχο την ενί­σχυ­ση των εγ­χώ­ριων δυ­νά­με­ων του κε­φα­λαί­ου, αλλά και την επα­να­δια­πραγ­μά­τευ­ση της θέσης των χωρών τους στην διε­θνή ιμπε­ρια­λι­στι­κή αλυ­σί­δα μέσω της όξυν­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών.

 

Το 1/3 της επι­κρά­τειας οι­κό­πε­δο εξο­ρύ­ξε­ων

Σή­με­ρα σχε­δόν ολό­κλη­ρη η Δυ­τι­κή και Νο­τιο­δυ­τι­κή Ελ­λά­δα που ανέρ­χε­ται πε­ρί­που στο 1/3 της χερ­σαί­ας και θα­λάσ­σιας επι­κρά­τειας έχει με­τα­τρα­πεί σε οι­κό­πε­δο έρευ­νας και εξό­ρυ­ξης υδρο­γο­ναν­θρά­κων για εγ­χώ­ριους και διε­θνείς ομί­λους. Σε συν­δυα­σμό μά­λι­στα με το πλή­θος δια­κρα­τι­κών αγω­γών με­τα­φο­ράς υδρο­γο­ναν­θρά­κων – κυ­ρί­ως φυ­σι­κού αε­ρί­ου – που είτε σχε­διά­ζο­νται, είτε κα­τα­σκευά­ζο­νται (TAP, IGB, IGI, EastMed, SouthStreamκ.λ.π.), αλλά και των κα­λω­δί­ων με­τα­φο­ράς ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, βρί­σκε­ται σε πλήρη εφαρ­μο­γή το παλιό σχέ­διο με­τα­τρο­πής της χώρας σε «ενερ­γεια­κό κόμβο», κάτι σαν Ου­κρα­νία ή Μέση Ανα­το­λή! Πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στην ορ­γά­νω­ση και προ­ώ­θη­ση του σχε­δί­ου αυτού που πε­ρι­λαμ­βά­νει πλή­θος διε­θνών πο­λυ­ε­θνι­κών:ExxonMobil–Αμε­ρι­κα­νι­κή, Repsol -Ισπα­νι­κή, Total – Γαλ­λι­κή, EdisonInternationalS.p.A. – Ιτα­λι­κή, CalfracWellServices – Κα­να­δι­κή, αλλά φυ­σι­κά και εγ­χώ­ριους ομί­λους που δεν λεί­πουν από καμιά κοι­νο­πρα­ξία: ΕΛΠΕ και EnergianOil&Gas και δε­κά­δων άλλων σε πλή­θος ερ­γο­λα­βιών κ.λ.π., δια­δρα­μα­τί­ζει το ελ­λη­νι­κό κρά­τος και η «αρι­στε­ρή» κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Πώς όμως οι πο­λι­τι­κές «Τραμπ» εκ­βάλ­λουν στην Ελ­λά­δα με κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ; Προ­φα­νώς μέσα από τις πο­λι­τι­κές της «πα­ρα­γω­γι­κής ανα­συ­γκρό­τη­σης» και της επι­στρο­φής στην ανά­πτυ­ξη καθώς επί­σης και της ανα­βάθ­μι­σης του ρόλου της ελ­λη­νι­κού κα­πι­τα­λι­σμού στην Αν. Με­σό­γειου μέσω της αξιο­ποί­η­σης του «συ­γκρι­τι­κού του πλε­ο­νε­κτή­μα­τος» που αφορά στη γε­ω­στρα­τη­γι­κή του θέση όπως πολ­λά­κις έχει δη­λώ­σει ο πρω­θυ­πουρ­γός. Η στρα­τη­γι­κή αυτή εφαρ­μό­ζε­ται μέσα από δύο κε­ντρι­κούς πυ­λώ­νες: α) την αξιο­ποί­η­ση της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης μνη­μο­νια­κής ανα­διάρ­θρω­σης της ελ­λη­νι­κού κοι­νω­νι­κού σχη­μα­τι­σμού (ερ­γα­σία, πε­ρι­βάλ­λον, κρά­τος, δη­μό­σια-κοι­νω­νι­κά αγαθά) και β) την στρα­τη­γι­κή συμ­μα­χία με ΗΠΑ-Ισ­ρα­ήλ- Αί­γυ­πτο και Κύπρο για τον έλεγ­χο της Αν. Με­σο­γεί­ου (ΑΟΖ, υδρο­γο­νάν­θρα­κες).

Οι επι­πτώ­σεις της εξο­ρυ­κτι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας είναι διε­θνώς κα­τα­γραμ­μέ­νες και ακόμα οξύ­τε­ρες σε μια κλει­στή θά­λασ­σα όπως η Αν. Με­σό­γειος, σε μια πε­ριο­χή αυ­ξη­μέ­νης σει­σμι­κό­τη­τας, με πλή­θος ευαί­σθη­των οι­κο­συ­στη­μά­των (χερ­σαί­ων και θα­λάσ­σιων), με ση­μα­ντι­κά στοι­χεία πα­γκό­σμιας πο­λι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς, με με­γά­λη συ­γκέ­ντρω­ση πλη­θυ­σμών και πλή­θος πα­ρα­γω­γι­κών δρα­στη­ριο­τή­των μι­κρής ή και με­γα­λύ­τε­ρης κλί­μα­κας. Εν­δει­κτι­κά: α) εκτό­ξευ­ση των κοι­νω­νι­κών ανι­σο­τή­των, β) συ­γκρού­σεις στις χρή­σεις γης, με εκτο­πι­σμό πα­ρα­γω­γι­κών δρα­στη­ριο­τή­των και πολ­λα­πλά­σια απώ­λεια θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας, γ) εσω­τε­ρι­κή με­τα­νά­στευ­ση πλη­θυ­σμών , δ) ρα­γδαία υπο­βάθ­μι­ση του φυ­σι­κού πε­ρι­βάλ­λο­ντος και της δη­μό­σιας υγεί­ας (και στο στά­διο των εξο­πλι­σμών), ε) κίν­δυ­νος ατυ­χη­μά­των αλλά και διαρ­κής ρύ­παν­ση από όλο τον κύκλο ερ­γα­σιών, ε) ρα­γδαία αύ­ξη­ση των εξο­πλι­στι­κών δα­πα­νών κ.λ.π. Όσο για τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό αυτός από τη μια επι­βα­ρύ­νε­ται με διά­φο­ρες δα­πά­νες υπο­δο­μώ­νε­νώ από την άλλη, οι εται­ρεί­ες αυτές χρη­σι­μο­ποιούν τις πιο «σύγ­χρο­νες» με­θό­δους φο­ρο­α­πο­φυ­γής και φο­ρο­δια­φυ­γής, αξιώ­νο­ντας, σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις έως και απο­ζη­μιώ­σεις. Με άλλα λόγια στις εται­ρεί­ες μέ­νουν τα εξα­γω­γι­κά κέρδη και οι ζη­μιές στην κοι­νω­νία και στο πε­ρι­βάλ­λον.

error: Content is protected !!