ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ηπείρου λόγω εκτέλεσης εργασιών

fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Ανακοίνωση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη οδό Ηπείρου λόγω εκτέλεσης εργασιών άντλησης υδάτων έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Έχοντες υπόψη:

Ι.Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (τ. Α’ ΦΕΚ 261 / 17-12-2014) «Περί κυρώσεως ίου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσιαση, οργάνωση και λει­τουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  2. Την από 26-02-2019 αίτηση του ΓΚΟΥΛΕΤΣΑ Μενελάου.
  3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4514/Φ15 από 28-02-2019 έγγραφο των Αστικών Συγκοινωνιών Λάρισας, με το οποίο συνηγορεί για τη διακοπή της κυκλοφορίας στην αναφερόμενη οδό.
  4. Την υπ’ αριθ. 5458/19/441338 από 28-02-2019 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, με την οποία συνηγορεί στην εκτέλεση των αιτούμενων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην αναφερόμενη οδό.

και αποβλέποντες στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Ηπείρου και στο τμήμα αυτής, από την οδό Ανθίμου Γαζή έως την οδό Παναγούλη, για το Σάββατο (02-03-2019) και κατά τις ώρες 07:00′ έως 09:00′, λόγω εκτέλεσης εργασιών άντλησης υδάτων.
  2. Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ενδιαφερόμενο και ενδεικτικά μέσω των οδών Ανθίμου Γαζή-Μανδηλαρά.
  3. Ο ενδιαφερόμενος, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία την πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης,

αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

  1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).
  2. Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, την επίβλεψη για την υλοποίησή τους και τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του.

 

 

error: Content is protected !!