Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παράκαμψη και τον κυκλικό κόμβο Ευαγγελισμού

stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποβλέποντας στην ομαλή εκτέλεση-πρόοδο των εργασιών κατασκευής της παράκαμψης και του κυκλικού κόμβου Ευαγγελισμού (Ν.Ε.Ο. Αθηνών -Θεσσαλονίκης στην περιοχή του οικισμούΕυαγγελισμού), αποφάσισε τα εξής:

Την παράταση των κατωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για χρονικό διάστημα έως και την Παρασκευή (17-05-2019), ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα, ως εξής:

  • Φάση Ο: Στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας της υφιστάμενης Ε.Ο. στην περιοχή του νέου κυκλικού κόμβου.
  • Φάση 1: Διατήρηση αρχικά της στένωσης των λωρίδων κυκλοφορίας της υφιστάμενης Ε.Ο. και εν συνεχεία πλήρης εκτροπή της κυκλοφορίας της Ε.Ο. στο κατασκευασμένο από τη φάση Ο τμήμα οδού.
  • Φάση 2: Πλήρης εκτροπή της κυκλοφορίας Ε.Ο. στα κατασκευασμένα από τη φάση 1 τμήματα οδών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εξυπηρετείται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Η Κ/Ξ Μαλιακός-Κλειδί, υπό την επίβλεψη της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΕΠ και την εποπτεία της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και την εγκεκριμένη μελέτη, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τγκ η ομαλή και ασφαλής διεξανωνή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιονή των εκτελούμενων έονων, με ιδιαίτερη μέριμνα κατά τκ ώρες και ημέρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος.

Μετά το πέρας των εργασιών της ημέρας θα απομακρύνεται όλος ο μηχανικός εξοπλισμός του εργοταξίου εκτός οδού. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες προβλέποντας κατάλληλες επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα βέλη, αναλάμποντες φανοί κινδύνου) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας, καθώς και την τοποθέτηση, επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων, μηχανημάτων κ.λ.π.) εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ.

Με μέριμνα της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.», θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

  • Το Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας και το Αστυνομικό Τμήμα Τεμττών Λάρισας, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και τη λήψη των επιβαλλομένων μέτρων αρμοδιότητάς τους κατά την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
  • Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Πιερίας και Μαγνησίας κοινοποιείται η παρούσα για την ενημέρωσή τους.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).

Πηγή: onlarissa.gr

KENT 2
error: Content is protected !!