ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άνοιξε η εφαρμογή για τη νέα φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ανακοινώνει ότι άνοιξε η εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την υποβολή Αίτησης για χορήγηση ¨΄Αδειας για νέα φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου¨.

KEN 728X100

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι www.minagric.gr (Ψηφιακές Υπηρεσίες)

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω άδεια φύτευσης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. έως 27 Μαρτίου 2019.

Η διαδικασία καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, περιγράφονται στη με αριθ. πρωτ. 609/16822/14-2-2017 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 600 Β΄/2017, ΑΔΑ: 757O4653ΠΓ-ΓΦ0) και στη με αριθ. 1541/49475/5-5-2017 εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ (ΑΔΑ: 7ΦΟΠ4653ΠΓ-ΗΞΛ).

Επίσης με τροποποιητική απόφαση του Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: Ω4ΧΘ4653ΠΓ-ΑΞΙ) ορίζονται τρείς περιφέρειες για την κατανομή των αδειών φύτευσης. 

Ήτοι:

Περιφέρεια Α αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων.

Περιφέρεια Β αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Περιφέρεια Γ αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Αττικής.

Οι Άδειες νέας φύτευσης  που θα χορηγηθούν φέτος θα αντιστοιχούν στο 1%  της φυτεμένης έκτασης των περιφερειών όπως αυτές ανακοινώνονται κατά την απογραφή κάθε έτος. 

Επισημαίνεται ότι το βασικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί μία αίτηση ¨Επιλέξιμη¨ είναι η νόμιμη κατοχή από τον αιτούντα αγροτεμαχίου ή αγροτεμαχίων (ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου 7ετούς διάρκειας), τόσων στρεμμάτων όσων αιτείται. Επίσης ως ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.   

Για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων και στο τηλέφωνο  2421352402.

error: Content is protected !!