ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Α.θ.Ε λόγω εργασιών

ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Α.θ.Ε. στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης της Πληροφοριακής Σήμανσης και τη συντήρηση Γεφυρών Σήμανσης Γ.Ε. 1-25.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποβλέποντας στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών, για τις εργασίες αναβάθμισης της Πληροφοριακής Σήμανσης και τη συντήρηση Γεφυρών Σήμανσης, αποφασίζει τα εξής:

-Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., με:

  • Αποκλεισμό τμημάτων του Αυτοκινητοδρόμου ανά κατεύθυνση της κυκλοφορίας, όπου θα εφαρμοστούν τα τυπικά σχέδια 5-9α (Πλήρης Αποκλεισμός Αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδο για διατομή δύο (2) λωρίδων) και 5-9β (Πλήρης Αποκλεισμός Αυτοκινητοδρόμου και υποχρεωτική έξοδος για διατομή τριών (3) λωρίδων).
  • Αποκλεισμός κλάδου εισόδου προς τον Αυτοκινητόδρομο, όπου θα εφαρμοσθεί επίσης το τυπικό σχέδιο 5-6α (Αποκλεισμός κλάδου εισόδου) και για χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα, στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης της Πληροφοριακής Σήμανσης και τη συντήρηση των γεφυρών Σήμανσης, σε εκτέλεση του ανωτέρω (β) σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Α/Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΣΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΛΣΤΙΝΟΥ Μ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ 20/01/2020 ΕΩΣ 24/01/2020
2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΑΠΟ 03/02/2020 ΕΩΣ 07/02/2020
3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΤΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΝΙΚΑΙΑΣ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΓΙΑΣ) ΑΠΟ 21/10/2019 ΕΩΣ 24/10/2019
4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΓΙΑΣ) ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟ 04/11/2019 ΕΩΣ 08/11/2019
5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΓΥΡΤΩΝΗΣ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 14/10/2019 ΕΩΣ 18/10/2019
6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μ ΑΚΡΥΧΩΡΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/04/2019 ΕΩΣ 03/04/2019
7 ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΓΥΡΤΩΝΗΣ) ΑΠΟ 17/02/2020 ΕΩΣ 21/02/2020 ΚΑΙ

ΑΠΟ 24/02/2020 ΕΩΣ 27/02/2020

KEN 2
8 ΑΘΗΝΑ ΒΟΡΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΓΥΡΤΩΝΗ) ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟ 11/11/2019 ΕΩΣ 15/11/2019
9 ΑΘΗΝΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΓΙΑ) ΑΠΟ 30/10/2019 ΕΩΣ 01/11/2019
10 ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΓΙΑ) ΝΟΤΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΝΙΚΑΙΑΣ) ΑΠΟ 20/052019 ΕΩΣ 24/05/2019
11 ΑΘΗΝΑ ΝΟΤΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΝΙΚΑΙΑΣ) ΚΙΛΕΛΕΡ ΑΠΟ 10/02/2020 ΕΩΣ 14/02/2020
12 ΑΘΗΝΑ ΚΙΛΕΛΕΡ Μ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ 27/01/2020 ΕΩΣ 31/01/2020
  • Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά τη διάρκεια της ημέρα, καθημερινά από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.
  1. Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής και τα Εγχειρίδια λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο στην περιοχή αποκλεισμού της κυκλοφορίας, όσο και κατά μήκος της εναλλακτικής διαδρομής.
  2. Με μέριμνα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
  3. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΑΓΑΙΟΥ Α.Ε., θα πρέπει να μεριμνήσει για την κατάλληλη προσαρμογή των χρεώσεων των αντίστοιχων διοδίων. Λόγω ολικού αποκλεισμού της κυκλοφορίας..
  4. Το Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Λάρισας, το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, το Αστυνομικό Τμήμα Κιλελέρ και το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών, παρακαλούνται για την ενημέρωση τους και τη λήψη επιβαλλομένων μέτρων αρμοδιότητάς τους.
  5. Το Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας, παρακαλούνται για την ενημέρωση του και λοιπές ενέργειες του.
  6. Διευθύνσεις Αστυνομίας Μαγνησίας & Πιερίας, κοινοποιείται η παρούσα για την ενημέρωσή τους.
  7. ΓΕ.ΠΑ.Δ. Θεσσαλίας, κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.α.) για την ενημέρωσή της.

Η ισνύ<: της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).

Πηγή: onlarissa.gr

error: Content is protected !!