Ενημερωτική ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ Λάρισας για τις διαδικασίες ρύθμισης των υπεραρίθμων και τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Ενημερωτική ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΥΣΔΕ Λάρισας για τις διαδικασίες ρύθμισης των υπεραρίθμων και τοποθέτησης εκπαιδευτικών. Αναλυτικά:

«Συναδέλφισσες- συνάδελφοι. Έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει (μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων ) οι διαδικασίες ρύθμισης των υπεραρίθμων και   τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά για το ερχόμενο σχολικό έτος. Όμως το υπουργείο με  την αρ. πρωτ. 76919/Ε2 16-05-2019  εγκύκλιό του μας έχει σε αναμονή  εν όψει αλλαγών σε ωρολόγια προγράμματα,  νέες αναθέσεις μαθημάτων κλπ. Το έργο το έχουμε ξαναδεί. Θα ακολουθήσει μια διαδικασία φαστ τρακ και μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες θα μας καλέσει να κάνουμε τις διαδικασίες όλων των υπηρεσιακών μεταβολών. Αυτό σημαίνει  ότι εκτός από τις εκπαιδευτικές   υποχρεώσεις μας πρέπει να είμαστε   σε μόνιμη σύνδεση με την ιστοσελίδα της διεύθυνσης για να  προλάβουμε προθεσμίες αιτήσεων για υπεραριθμίες βελτιώσεις, ενστάσεις κλπ μέσα σε 4- 6 ώρες όπως έχει γίνει στο παρελθόν!!!!

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί έχει ως εξής:

  • Επικαιροποίηση των πινάκων Α’ εάν έχουμε νέα δεδομένα σε ωρολόγια προγράμματα ή  αναθέσεις μαθημάτων ( με την ευθύνη του υπουργείου που αυτά δεν έγιναν πριν τις μεταθέσεις) από τους διευθυντές  – και όχι από την ΔΔΕ- με σαφείς οδηγίες του ΥΠΕΠΘ και του ΠΥΣΔΕ.   Να γίνει η ενημέρωση των συναδέλφων με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων για  τον έλεγχο και την σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων.
  • Το ΠΥΣΔΕ ελέγχει τους πίνακες , διαπιστώνει τα οργανικά κενά τα οποία προκύπτουν με τουλάχιστον 12 ώρες με Α΄ ανάθεση και την ίδια διαδικασία ακολουθεί και για τις υπεραριθμίες (για να μην χαρακτηριστεί κάποιος εκπαιδευτικός υπεράριθμος πρέπει να συμπληρώνει στην οργανική του τουλάχιστον 12 ώρες με μαθήματα  Α ανάθεσης).

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι

Επειδή από την προηγούμενη χρονιά δεν υπάρχει ξεχωριστή στήλη καταγραφής των ωρών πρότζεκτ  και  οι ώρες αυτές κατανέμονται ( και σωστά) σε όλους τους συναδέλφους πρέπει:

α. να κατανέμονται με βάση την νομοθεσία και  πάντα μέσα από ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων  και

β. όταν προκύπτουν οργανικά κενά που έχουν ενσωματωμένες και ώρες πρότζεκτ πρέπει   επιπλέον να είναι σε γνώση της  ΔΔΕ και του ΠΥΣΔΕ.  Ο  λόγος  είναι απλός, πρέπει να ξέρει ο συνάδελφος που θα διεκδικήσει το συγκεκριμένο οργανικό κενό ότι  έχει  προκύψει με ώρες πρότζεκτ , γιατί  το Σεπτέμβρη   μπορεί να δοθούν οι ώρες πρότζεκτ σε συνάδελφο αρχαιότερο στην σχολική μονάδα.

[Εδώ  πρέπει να τονίσουμε ότι ο χαρακτηρισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεράριθμου, από δικαίωμα για την διεκδίκηση βελτίωσης της  θέσης του,  μετατράπηκε στα χρόνια της μνημονιακής λαίλαπας της άγριας λιτότητας και της αντιεκπαιδευτικής νομοθεσίας ( ν. 4838),  σε αβεβαιότητα για το εργασιακό του μέλλον]

  • Στην συνέχεια γίνεται ονομαστικοποίηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της κάθε σχολικής μονάδας με την γνωστή διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 14 του ΠΔ 100/97 σχετικά με την Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών:

 «Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία: α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικό στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

β) Στη συνέχεια τα υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

 ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ. 

ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

  • Στην συνέχεια οι εκπαιδευτικοί που θα χαρακτηριστούν  υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα κληθούν από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.  Η τοποθέτηση τους  στα  οργανικά κενά   θα γίνει ως εξής:

α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. H τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης. Όταν η υπεραριθμία σε λύκεια μιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΑ.Λ όπου και μετακινούνται οι μαθητές των λυκείων, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΠΑ.Λ με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή  τοποθέτηση.

 Οι εκπαιδευτικοί που  θα εξακολουθήσουν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις  θα παραμείνουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και  θα διατεθούν σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους.

Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.100/97, το  υπηρεσιακό συμβούλιο θα αναμορφώσει τους πίνακες των οργανικών κενών  και θα καλέσει όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλλαν αίτηση για βελτίωση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές ή βρίσκονται στη    διάθεση του ΠΥΣΔΕ, να υποβάλλουν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν.

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι

Το χρονοδιάγραμμα για τις υπηρεσιακές  μεταβολές πρέπει να σέβεται τις προθεσμίες που περιγράφουν τα Π.Δ και όχι να γίνεται μπαλάκι των εκάστοτε υπουργικών  αποφάσεων. Το Υ.Σ πρέπει να σεβαστεί την νομοθεσία.

Εδώ θέλουμε να τονίσουμε ότι θεωρούμε τον σύλλογο διδασκόντων το κυρίαρχο  όργανο στην σχολική μονάδα σε ότι αφορά  και τον χαρακτηρισμό των κενών και πλεονασμάτων και δεν θα επιτρέψουμε καμία διόρθωση του πίνακα Α χωρίς την έγκριση του.  Σε ότι μας αφορά θα είμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια  της διοίκησης για ψαλίδισμα των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τον κλάδο για ότι τον αφορά σπάζοντας τα οποιαδήποτε   εμπόδια και στεγανά.

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι

Τα θέματα που απασχόλησαν το υπηρεσιακό συμβούλιο στις τελευταίες συνεδριάσεις του εκτός από εγκρίσεις ιδιωτικού έργου, έλεγχου συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων ήταν και τα παρακάτω:

α. Το διευρυμένο συμβούλιο σε συνεδρίασή του ασχολήθηκε με ένσταση συναδέλφου επί  της σειράς κατάταξης του πίνακα των διευθυντών και στην συνέχεια με την τοποθέτηση διευθυντή στο ΕΠΑΛ Αγιάς ( ο Δ/ντης  έγινε συντονιστής εκπαιδευτικού έργου). Η ένσταση αφορούσε λανθασμένη μοριοδότηση προϋπηρεσίας από λάθος της διοίκησης. Λάθος το οποίο παραδέχθηκαν άπαντες (ακόμη και ο θιγόμενος συνάδελφος). Το συμβούλιο την απέρριψε  κατά πλειοψηφία (εμείς μειοψηφήσαμε ) και αποφάσισε να μην διορθώσει τον πίνακα. Αυτά για μας είναι πρωτόγνωρα πράγματα.  Η διοίκηση αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι  να αναγνωρίζουν το λάθος αλλά να μην το διορθώνουν !!!!!

β. Το υπηρεσιακό συμβούλιο σε συνεδρίασή του για να ελέγξει τους πίνακες Α  να καταρτίσει τους πίνακες Β και Γ για να  γίνουν οι μεταθέσεις αποφάσισε  με ψήφους 3-2 ( με αρνητική ψήφο του αιρετού της ΔΑΚΕ και της ΔΔΕ)  και  εισηγήθηκε στην ΔΔΕ να αναρτήσει τους  πίνακες Α στην ιστοσελίδα της,  έτσι ώστε να ενημερώνονται όλοι οι συνάδελφοι για το τι αποτυπώνεται στο κάθε σχολείο σε κενά και πλεονάσματα της ειδικότητάς τους με το πάτημα ενός πλήκτρου στον υπολογιστή. Οι πίνακες δεν αναρτήθηκαν γιατί η διεύθυνση έτσι έκρινε!!! ‘Όφειλε όμως κατά την γνώμη μας ο ΔΔΕ και πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου να ενημερώσει  το συμβούλιο για τους  λόγους που δεν έγινε δεκτή η απόφαση- πρόταση του.  Εμείς σαν αιρετοί του κλάδου πήραμε την ευθύνη και στείλαμε τους πίνακες σε όλα τα σχολεία μαζί με  ενημερωτικό  και θα πρέπει να σας έχουν σταλεί στα προσωπικά σας mail με ευθύνη της κάθε διεύθυνσης και του χειριστή του σχολικού mail. Έτσι νομίζουμε ότι υπηρετείται η διαφάνεια.

Το ίδιο κάναμε και στο θέμα των   διευθυντών και δικαιωθήκαμε απόλυτα. Κάποιοι  βιάστηκαν   να πάρουν θέση   αλλά και να  λασπολογήσουν ( ανακοίνωση ΣΥΝΕΚ) μια μέρα πριν τις εκλογές για αντιπροσώπους  πριν  διαβάσουν ή  διαβάζοντας  επιλεκτικά τις δικαστικές αποφάσεις και αποκρύπτοντας  ότι καταλογίζονται  ευθύνες  στην Διεύθυνση  από το σκεπτικό της απόφασης του Α’ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.  Άλλωστε και ο ΔΔΕ στην αλληλογραφία του  αναφέρει  διάφορες παραλείψεις.  Τέλος όπως  γνωρίζουμε,  σε  διαδικασίες ηλεκτρονικών αιτήσεων τέτοιας σημασίας, ακολουθείται ένα πρωτόκολλο           ( γίνεται δοκιμή του συστήματος  πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας,  ενημέρωση και συνεργασία με διευθύνσεις που ακολουθούν την ίδια διαδικασία,  γίνονται διορθώσεις κλπ) και δίνεται ότι όλα είναι εντάξει. Αν αυτό έγινε, και θεωρούμε ότι έγινε, πως δικαιολογούνται τέτοιου είδους παραλείψεις στις οποίες κάνει αναφορά το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης;

Τέλος, οι συνάδελφοι που  μετά από μια πλούσια εργασιακή εμπειρία μπήκαν στην διαδικασία συνταξιοδότησης  την φετινή χρονιά είναι 37. Τους ευχόμαστε -αφού ξεμπερδέψουν γρήγορα με τον δαίδαλο της γραφειοκρατίας για  την απόδοση της λεηλατημένης σύνταξης τους-  καλή συνέχεια και να ενταχθούν στο κίνημα των συνταξιούχων  συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις τους. Ανά κλάδο και ειδικότητα  οι αιτήσεις συνταξιοδότησης έχουν ως εξής:

ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΩΝ 4, ΠΕ08 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1, ΠΕ 02 – ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 9, ΠΕ 11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1, ΠΕ 03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 5, ΠΕ 78 – ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 3, ΠΕ 04.01 – ΦΥΣΙΚΩΝ 1, ΠΕ 79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1, ΠΕ 04.02 – ΧΗΜΙΚΩΝ 1, ΠΕ 80 – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 2, ΠΕ 04.05 – ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1, ΠΕ 82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1, ΠΕ 05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ 2, ΠΕ 83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 ,ΠΕ 06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1, ΠΕ 88.03 – ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.»

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 728X100 2
error: Content is protected !!