ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ημερίδα για επιδοτούμενα Προγράμματα κατάρτισης από το ΤΕΕ Μαγνησίας

65902243 493693448106914 4443053061081923584 n

 

Το ΤΕΕ Μαγνησίας σε συνεργασία με την ΠΕΔΜΕΔΕ  Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα “Μαγνησία” του ξενοδοχείου Volos Palace, προκειμένου να  ενημερώσουν τα μέλη τους, για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο κατασκευών και υλικών».

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

 

Δεδομένου ότι άνοιξε η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, η Πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας κ. Νάνσυ Καπούλα και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας κ. Αλέξανδρος Καμπύλης προσκάλεσαν τον Πρόεδρο κ. Δακτυλίδη και τα αρμόδια στελέχη της ΠΕΔΜΕΔΕ προκειμένου να ενημερώσουν τόσο για το Πρόγραμμα αλλά και για τεχνικές λεπτομέρειες, όπως τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  κ.λ.π.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση ωφελούμενων.
Τα δύο επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών το καθένα είναι :

➢ Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές δημοπρασίες)

➢ Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (Πρόγραμμα ΒΙΜ)
Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται:

επίδομα 400 ευρώ ανά συμμετέχοντα &

⇐ πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC.

Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για όλους τους συναδέλφους Μηχανικούς αλλά και τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να επιμορφωθούν πάνω σε άξονες που άπτονται της καθημερινότητας της εργασίας τους (Ηλεκτρονικές δημοπρασίες, χρονοδιάγραμμα, κοστολόγηση έργων κλπ.) αλλά και σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες ώστε να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις της Ευρώπης (Πρόγραμμα ΒΙΜ).

Η Πράξη απευθύνεται σε 1.200 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα προερχόμενους από το σύνολο των Περιφερειών της χώρας (13 Περιφέρειες). 

Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι
θα πρέπει απαραιτήτως:

✓ Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης

✓ Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου
Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν η Ηλικία, το Εκπαιδευτικό Επίπεδο, η Συνάφεια Σπουδών με το Αντικείμενο Κατάρτισης, τα Έτη Επαγγελματικής Εμπειρίας, οι Δεξιότητες Πληροφορικής και η Τεκμηρίωση Ενδιαφέροντος των ωφελουμένων για το Πρόγραμμα Κατάρτισης. Αναλυτικά η βαθμολόγηση των κριτηρίων αναφέρεται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της ΠΕΔΜΕΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pedmede.gr. 

Στο πληροφοριακό σύστημα ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο κατά προτεραιότητα επιθυμεί να παρακολουθήσει.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτησή τους τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά (απλό φωτοαντίγραφο):

1. Βεβαίωση εργοδότη (της τρέχουσας απασχόλησης) στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια απασχόλησης και η σχέση εργασίας (μισθωτός, σύμβαση εργασίας) ή Σύμβαση Εργασίας (απλό φωτοαντίγραφο).

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Παρατήρηση : α) για την τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου επισυνάπτεται ο ανώτερος τίτλος σπουδών, β) για την περίπτωση τεκμηρίωσης της συνάφειας σπουδών με το αντικείμενο της κατάρτισης επισυνάπτεται ο σχετικός τίτλος μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε για την περίπτωση 

α. Συναφείς τίτλοι σπουδών θεωρούνται αυτοί που σχετίζονται με ειδικότητες μηχανικού.

4. Βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή κατάσταση ενσήμων.

5. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχει), ήτοι:

α) Πιστοποιητικό από φορέα πιστοποίησης, ή
β) δίπλωμα συναφούς με την Πληροφορική Τμήματος ΑΕΙ/ΤΕΙ, γ) βεβαίωση εργοδότη για γνώσεις πληροφορικής, ή

δ) βεβαίωση πιστοποίησης πληροφορικής από το οικείο Παν/μιο

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ www.pedmede.gr, με αναφορά στον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε ο υποψήφιος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για την την  πλατφόρμα συμμετοχής στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ (https://pedmede.gr/επανεκ-2/), όπως και του ΤΕΕ Μαγνησίας (https://www.teemag.gr/), όπως επίσης στην Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Ασκληπιού 23 – ΤΚ 10680 Αθήνα Τηλ. 210 3614978, E-mail: [email protected], Ιστοσελίδα www.pedmede.gr.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της ΠΕΔΜΕΔΕ, www.pedmede.gr.

error: Content is protected !!