Βόλος: Καθαρές οι μετρήσεις του RDF της ΑΓΕΤ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας [πίνακας]

ΑΓΕΤ 3

Από την Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών εναλλακτικού στερεού καυσίμου – RDF με κωδικό 19.12.10 που πραγματοποιήθηκαν σε φορτηγά πλοία τα οποία μετέφεραν συσκευασμένα δεμάτια εναλλακτικού καυσίμου με τελικό αποδέκτη το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από το πιστοποιημένο εργαστήριο ENVIROLAB IKE και αφορούν το εναλλακτικό στερεό καύσιμο – RDF με κωδικό 19.12.10 που παρελήφθη από την ΑΓΕΤ Ηρακλής στις κάτωθι ημερομηνίες:

KEN 4

01/04/2019 με προμηθεύτρια εταιρεία την DECO S.p.A.

24/04/2019 με προμηθεύτρια εταιρεία την GEOCYCLE (Italia) Srl

Σε κάθε παραλαβή λήφθηκαν τρία (3) δείγματα (ένα δείγμα για κάθε 1.000 τόνους παρεληφθέντος εναλλακτικού καυσίμου) και η ανάλυση τους πραγματοποιήθηκε ως προς τη

  • Μέση κατώτερη θερμογόνο Δύναμη (Lower Heating Value – LHV) (MJ/Kg as received)
  • Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο (% σε ξηρή βάση)
  • Διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο (mg/MJ)

όπως προβλέπεται από την με αρ. πρωτ 56366/4351/2014  Υ.Α. (ΦΕΚ 3339/Β/2014).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ  3339/Β/2014) για να χρησιμοποιεί η τσιμεντοβιομηχανία τα απορριμματογενή ανακτώμενα στερεά καύσιμα θα πρέπει αυτά να κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις 1, 2 ή 3 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15359:2011.

Τα τελικά αποτελέσματα, παρατίθενται στο παρακάτω Πίνακα:

error: Content is protected !!