Εγκρίθηκε το καταστατικό, προχωρά η σύσταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου

OLYMPIAKOS VOLOU SITE MAIN 715x400 1
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Το καταστατικό της υπό σύσταση ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και πλέον θα προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη δημιουργία της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Νέα ΠΑΕ Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου 1937».
Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 ΝΕΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.
γ) Του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως ισχύει.
δ) Του Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
στ) Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την με αριθμό Κ1-884(οικ.)/19-04-2012 (ΦΕΚ Β΄1420/2012) υπουργικής απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων».
3. Την υπ’ αριθμ. 117036/17-11-2015 (ΦΕΚ 2490/2015 τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18688/23-05-2019 έγγραφο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
5. Τις από 21-06-2019 (αρ. πρωτ.: 66395) και 18-07-2019 (αρ. πρωτ. 75709) αιτήσεις της ως άνω υπό σύσταση Π.Α.Ε.
6. Το παραστατικό στοιχείο καταβολής ανταποδοτικού τέλους Ν. 2837/2000 της 24-06-2019.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνεται η σύσταση της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 ΝΕΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ Π.Α.Ε. Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937».
2. Εγκρίνεται το καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με τη με αριθμ. 18261/21-06-2019 Συμβολαιογραφική Πράξη και διορθώθηκε με τη με αριθμ. 189/17-07-2019 διορθωτική – συμπληρωματική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Σπυριδάκη του Κωνσταντίνου, αποτελούμενο από σαράντα πέντε (45) άρθρα.
2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και η
ανακοίνωση καταχώρησης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο».

KENT 2
error: Content is protected !!