Ανάδοχο για σύνταξη φακέλου για έκδοση άδειας υδατοδρομίου αναζητά ο ΟΛΒ

4231640204 68a21186aa b
stergiou
fotou
728x110 3

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών για την σύνταξη φακέλων στοιχείων για την έκδοση άδειας ιδρύσεως του υδατοδρομίου Λιμένα Βόλου. Η σχετική απόφαση, δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

728X100 3

Ο φάκελος που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή και ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Άρθρου 8 του Ν. 4568/2018 (παρ. ιγ, ιε και ιστ) που αφορούν στην εκπόνηση των επικαιροποιημένων και τροποποιημένων φακέλων των:

• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

• Πρόγραμμα Ασφάλειας του Υδατοδρομίου Βόλου

• Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης του Υδατοδρομίου Βόλου.

Ο φάκελος θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στην Ελληνική Γλώσσα στον ΟΛΒ ΑΕ, σε

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, ενώ σύμφωνα με τον φάκελο στοιχείων που θα συνταχθεί, ο αρμόδιος φορέας(Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών – Τμήμα Εναέριων Μεταφορών) θα αξιολογήσει εάν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία ή/και τροποποίηση των ήδη εγκεκριμένων για την έκδοση άδειας ιδρύσεως του υδατοδρομίου του λιμανιού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής

Οι προσφορές, σύμφωνα με την ert.gr θα κατατίθενται στον ΟΛΒ ΑΕ μέχρι 05-09-2019 και ώρα 10:00’ (έναρξη αποσφράγισης προσφορών).

error: Content is protected !!