Πρώτη συνεδρίαση για την ΕΚΠΟΛ

72586375 2551606861586252 6442373832157167616 o
milonas 728x120

Για πρώτη φορά μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, συνεδρίασε το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΠΟΛ.

Ο ρόλος της ΕΚΠΟΛ Μαγνησίας είναι:

Η καταγραφή των φορέων και υπηρεσιών -δημοσίων και ιδιωτικών-που παρέχουν υπηρεσίες πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητισμού και υγείας, καθώς και η εκπόνηση μελετών και ερευνών καταγραφής και κωδικοποίησης των εμπειριών τους.

Η έρευνα, καταγραφή, διάγνωση και ιεράρχηση των κοινωνικών προβλημάτων της Θεσσαλίας και η ανάλογη μελέτη για την επίλυσή τους. Ιδίως η αναζήτηση και προώθηση προτάσεων και λύσεων σε ζητήματα, που αφορούν ειδικότερα σε:
α. Προστασία ευπαθών ομάδων πληθυσμού μέσω προγραμμάτων (πρωτογενούς- δευτερογενούς- τριτογενούς) πρόληψης.
β. Ενσωμάτωση «ειδικών» ομάδων πληθυσμού (ΑΜΕΑ) στο κοινωνικό γίγνεσθαι (Εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού).
γ. Εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης της χρήσης τοξικών ουσιών (ψυχοδραστικές ουσίες και αλκοόλ).
δ. Εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας ηλικιωμένων.
ε. Εφαρμογή προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά και εφήβους με παραπτωματική συμπεριφορά.
στ. Εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής υγείας (σωματικής και ψυχικής) του γενικού πληθυσμού.
ζ. Ευαισθητοποίηση των πολιτών με στόχο την ενεργοποίησή τους σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας – αλληλεγγύης, μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων.
η. Προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων ένταξης της νεολαίας στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου.

Η συμβολή στη διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου και στην ανάδειξη της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας της Θεσσαλίας, ιδίως με προγραμματισμό και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε τομείς που αφορούν σε:
α. Έρευνα – μελέτη – διάσωση – διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενθάρρυνση ανάπτυξης τεχνικών συντήρησης με συγκεκριμένα σχέδια (επισήμανση, καταγραφή, παρουσίαση, αξιοποίηση, διατήρηση, αποκατάσταση, τεκμηρίωση, διαχείριση κ.α.) σε όλους τους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς ( κινητή – ακίνητη, αρχαιολογική, μουσεία, συλλογές, ενάλιος πολιτισμός κ.α.)
β. Υποστήριξη – αξιοποίηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε όλες τις εκφράσεις της. Ενίσχυση σχεδίων συνεργασίας (έρευνες, μελέτες, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια , καταγραφή, τεκμηρίωση, μέθοδοι αξιολόγησης, υποτροφίες, ανταλλαγές, επεξεργασία οδηγών – εγχειριδίων – ευρετηρίων – καταλόγων για πολιτιστικές δραστηριότητες ιδίως με σύγχρονα μέσα διάδοσης: όπως CD ROM, τηλεματικές συνδέσεις, τράπεζες δεδομένων κ.α.) με ένταξη σε δίκτυα διαπεριφερειακής – διεθνούς συνεργασίας με ομοίων σκοπών φορείς.
γ. Διευκόλυνση της πολιτιστικής επικοινωνίας της Θεσσαλίας με άλλες περιοχές σε περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα. Ευαισθητοποίηση των πολιτών στα πολιτιστικά θέματα μέσω ένταξης σε κοινοτικά προγράμματα για παρουσίαση των εκτελουμένων πολιτιστικών εργασιών στο ευρύ κοινό, κυρίως με διοργάνωση περιοδευουσών εκθέσεων, επεξεργασία οπτικοακουστικών προϊόντων, διοργάνωση «ημερών πολιτισμού» ειδικής θεματολογίας στο πλαίσιο της προώθησης μιας «διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης» και την «ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών – μελών, με σεβασμό της εθνικής και περιφερειακής πολυμορφίας τους και προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς».
δ. Ενίσχυση για εφαρμογές προωθημένων τεχνολογιών και υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνιών , που παρέχουν στους επαγγελματίες και στο κοινό πρόσβαση στον τομέα του πολιτισμού και ανάπτυξη σχεδίων και μελετών που είναι συμπληρωματικά προς άλλες σχετικές δραστηριότητες (Τουρισμός, Αθλητισμός, Ψυχαγωγία, Μ.Μ.Ε. κ.α.)
ε. Ανάπτυξη σχεδίων με Τρίτες χώρες, ειδικότερα στα πλαίσια του ανοίγματος των Κοινοτικών προγραμμάτων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που έχουν υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με την Ε.Ε., καθώς και διεθνείς Οργανισμούς (κυρίως στο πλαίσιο συνεργιών UNESCO και Συμβουλίου της Ευρώπης) αλλά και οργανώσεις αποδήμου Ελληνισμού.

Η αναζήτηση και καταγραφή όλων των διαθεσίμων πηγών χρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ώστε με την προγραμματισμένη αξιοποίησή τους να επιδιώκεται η πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.

Ο συντονισμός των ενεργειών, προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη των φορέων κοινωνικής παρέμβασης και πολιτισμού και να επιτυγχάνεται συντονισμός δράσεων, οικονομία πόρων και χρόνου και αποτελεσματική συμμετοχή και συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων φορέων.

Η προώθηση προγραμμάτων λαϊκού αθλητισμού.

Η προώθηση προγραμμάτων ισότητας των δύο φύλων.

Η ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους και τις απαιτούμενες ενέργειες για διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

Η συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης με την επιδίωξη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους τομείς της κοινωνικής παρέμβασης και του πολιτισμού αλλά και σε άλλους τομείς που συνδέονται με αυτούς (π.χ. αθλητισμός, τουρισμός, μέσα επικοινωνίας, καινοτομίες κ.α.).

Η προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων βιώσιμης και αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και ειδικότερα αναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως για παράδειγμα πολιτιστικός, οικολογικός ή κοινωνικός.

error: Content is protected !!