Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

CE95CF80CEB9CEBCCEB5CEBBCEB7CF84CEB7CC81CF81CEB9CEBF CE9CCEB1CEB3CEBDCEB7CF83CEB9CC81CEB1CF82
milonas 728x120

Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο έχει δημιουργηθεί, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους. 

 Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νόμο 4557/2018, υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούνται 

δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, σωματεία, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικοί φορείς και κλπ. να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους έως 1/11/2019, ενώ όλες οι εμπορικές εταιρείες έως 29/11/2019.

Ειδικότερα, υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι:

Εμπορικές  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  εισηγμένες  σε  ρυθμισμένη  αγορά  ή  Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης:

α) Ομόρρυθμες Εταιρείες.

β) Ετερόρρυθμες εταιρείες.

γ) Ετερόρρυθμες εταιρείες κατά μετοχές.

δ) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

ε) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μονοπρόσωπες

στ) Ανώνυμες Εταιρείες 

ζ) ΙΜΕ ΕΠΕ.

η) Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

– Συνεταιρισμοί:

α) αστικοί συνεταιρισμοί

β) οικοδομικοί συνεταιρισμοί

γ) αγροτικοί συνεταιρισμοί

δ) πιστωτικοί συνεταιρισμοί,

ε) πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικού ιδρύματος.

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που συνιστάται κατά τη διάρκεια του χρόνου καταχώρισης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 6 ή μετά την ολοκλήρωσή του, οφείλει να καταχωρίζει τα προβλεπόμενα στοιχεία εντός 60 ημερών από την σύστασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4557/2018. 

Κυρώσεις

Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης τήρησης ειδικού μητρώου και εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

 

error: Content is protected !!