71 προσλήψεις στο Πάρκο των Ευχών – H ανακοίνωση του δήμου Λαρισαίων

parko eyxon4
milonas 728x120

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη εβδομήντα ένα (71) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπως φαίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 71 άτομα ( συνοδοί επισκεπτών του θεματικού πάρκου Χριστουγέννων στο Αλκαζάρ, υποστήριξη ρόλων και δράσεων του θεματικού πάρκου Χριστουγέννων στο Αλκαζάρ κ,λπ,)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
Οι προσλαμβανόμενοι θα εργαστούν από την ημερομηνία πρόσληψής τους στα αντικείμενα που ως άνω αναφέρονται καθώς και στις εργασίες απεγκατάστασης του θεματικού πάρκου Χριστουγέννων στο Αλκαζάρ, σε εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας αυτού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 50 ετών.
 2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 206 του ν.3584/2007 ήτοι να μην έχουν εργαστεί κατά το τελευταίο 12μηνο από τη λήξη της νέας απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ θα πρέπει να κατέχουν:

 • Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (διαθέσιμη στο γραφείο προσωπικού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων).
 2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών όπως προβλέπεται από την ανακοίνωση.
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986 (επισυνάπτεται στην αίτηση συμμετοχής).

Δημοσίευση Tnc ανακοίνωσή

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 11-11-2019.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Τσιγγάνη – Χαλκιά Κωνσταντίνου και κ. Βλησσαρούλη Βασιλειου από 12-11-2019 ως 18-11-2019 (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500242 ).

Επισημάνσεις

 1. Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του ν. 2190/94.
 2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μηνών δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του ν.2190/94.
 3. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Πηγή: onlarissa.gr

error: Content is protected !!