ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εκδίδει ομολογιακό δάνειο έως 41,08 εκατ. ευρώ

2771742
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ


Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019, 19:17

Την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) ποσού έως 41.084.115 ευρώ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο, αφού εξειδίκευσε τους επιμέρους όρους του ΜΟΔ.

Η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια της από 29/10/2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την έκδοση του ΜΟΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 και διάθεση του ΜΟΔ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Παράλληλα χορήγησε την κατ’ άρθρο 100 ν. 4548/2018, ειδική άδεια για τη σύναψη συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος και ειδικότερα την σύναψη της σύμβασης κάλυψης του ΜΟΔ μετά των παραρτημάτων της και κάθε άλλης σύμβασης ή εγγράφου μεταξύ της Εταιρείας και του μετόχου Wert Red S.à.r.l. σχετικά με το ΜΟΔ.

Αντικείμενο της σύμβασης κάλυψης αποτελεί η κάλυψη από το μέτοχο Wert Red S.à.r.l. του συνόλου των ομολογιών, εκάστης σειράς και επιμέρους έκδοσης, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του ΜΟΔ.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή αδείας για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής, ελήφθη με βάση την από 11/11/2019 συνημμένη “Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή”, την οποία συνέταξε ο ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Ελευθέριος Κουτσόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 44651), Grant Thornton και σύμφωνα με την οποία η συναλλαγή αξιολογείται δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους της, που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος.


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019, 19:18

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!