ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οριστική λύση για τα όρια οικισμών του Πηλίου

IMG adef201cbe04b78b3e85c2f4bbafe867 V 2
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Γράφει ο π. αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Χαλέβας

KENT728X100 1

Μετά την απόφαση του ΣΤΕ 1268/2019 που έκρινε τις Νομαρχιακές αποφάσεις οριοθέτησης των οικισμών του Πηλίου αντισυνταγματικές θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες  σύμφωνα με τον νόμο3937/11/ΦΕΚ 60/α/31-3-2011 όπως έχει τροποποιηθεί το άρθρο 31 παρ. 1 

«Πολεοδομικές Ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν  με διοικητικές πράξεις από αναρμόδια όργανα  εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα , τα οποία εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού και γνωμοδότηση μόνο του αρμόδιου ΣΥΠΟΘΑ , υπό την προϋπόθεση ότι εγκρίνονται ως έχουν εφ όσον μετά από διαπίστωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας προκύπτει ότι είναι δυνατή η επανέγκριση του σχεδίου ως έχει .

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την επανέγκριση των σχεδίων αυτών .

Η ισχύς των παραπάνω Προεδρικών διαταγμάτων ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσιεύσεως των πρώτων διοικητικών πράξεων οι οποίες καταργούνται ρητά με τα ίδια προεδρικά διατάγματα..»

Συνεπώς είναι μονόδρομος η έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος, μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ 1268/2019, με την οποία γίνεται ανάκληση των Νομαρχιακών αποφάσεων οριοθέτησης οικισμών του Πηλίου λόγω αντισυνταγματικότητας .

Το ΣτΕ γνωμοδότησε ότι: ‘’Η πράξη οριοθετήσεως οικισμών είναι κανονιστικής φύσεως , δεδομένου δε ότι δεν αποτελεί τοπική υπόθεση, ούτε τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα  και δεν επιτρέπεται να ενεργείται με πράξη άλλου οργάνου της Διοικήσεως αλλά με ΠΔ.

Τούτο ισχύει κατά μείζονα λόγω προκειμένου περί οικισμών οι οποίοι εμπίπτουν σε ευαίσθητα οικοσυστήματα , ή τελούν υπό ειδική προστασία , όπως οι κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί, οι ιστορικοί  ή παραδοσιακοί οικισμοί.

Αραιοδομημένα τμήματα πέριξ του συνεκτικού ιστού , στα οποία υπάρχουν  μεμονωμένα κτίσματα ,όπως π.χ. διάφορα λιθόκτιστα  ή μη κτίσματα  που απαντώνται στην ύπαιθρο , και τα οποία δεν αποτελούν  μέρος του διαμορφωμένου  πολεοδομικού ιστού  του οικισμού,  ή της διακεκριμένης  οικιστικής ενότητας  αυτού, δεν μπορούν να περιληφθούν νομίμως  εντός των ορίων οικισμού  προ του έτους  1923. Δεν επιτρέπεται επανακαθορισμός των ορίων οικισμού  με βάση νέα πραγματική κατάσταση , η οποία προέκυψε μετά τον αρχικό  καθορισμό τους , τα δε όρια οικισμού  επιτρέπεται να τροποποιηθούν μόνο για λόγους νομιμότητας , όπως είναι η πλάνη  περί τα πράγματα , με πράξη , η οποία επιβάλλεται να αιτιολογείται  ειδικώς με αναφορά σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά  και στοιχεία . Μετά την οριοθέτηση  πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα  να ακολουθηθεί η δια π.δ./τος έγκριση της πολεοδομικής μελέτης  ή του σχεδίου πόλεως  του οικισμού σύμφωνα  με τις οικείες για κάθε κατηγορία οικισμών διατάξεις, μεταξύ των οποίων και οι αφορώσες την υποχρέωση καταβολής εισφοράς σε γή και σε χρήμα από τους ιδιοκτήτες των εντασσομένων στο σχέδιο πόλεως ακινήτων προς το σκοπό της πολεοδομικής  διαρρυθμίσεις  του οικισμού’’.

Το μέγεθος του προβλήματος που προέκυψε μετά τη συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ είναι τεράστιο, διότι  αφορά όχι  μόνο τους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου,  αλλά ολόκληρης της Ελλάδας και φυσικά επεκτείνεται σε όλους τους οικισμούς  παραδοσιακούς και μη. 

Βέβαια το βάρος του προβλήματος επικεντρώνεται τώρα στη Μαγνησία  διότι η απόφαση του ΣτΕ αφορά τη δική μας περιοχή της Μαγνησίας που δεν θα αργήσει φυσικά να επεκταθεί σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες  του κράτους , διότι αποτελεί πλέον νομολογία και θα παρασύρει αντίστοιχα  νομαρχιακές αποφάσεις που πάρθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Συνεπώς το πρόβλημα ανάγεται σε μείζονος σημασίας διότι αφορά  τον καθορισμό των  ορίων και επεκτάσεων ορίων οικισμών των οποίων η οριοθέτηση έγινε συλλήβδην με βάση των διατάξεων και των κριτηρίων του ΠΔ  της 3.5.1985, χωρίς να ληφθεί υπόψη  η κατηγορία  στην οποία ανήκει  κάθε οικισμός ώστε να εφαρμοστούν  οι οικείες  για κάθε κατηγορία  διατάξεις  και τα αντίστοιχα κριτήρια.

Το πρόβλημα μεγεθύνεται  διότι  με τις συγκεκριμένες νομαρχιακές αποφάσεις  δεν επιχειρήθηκε απλώς η οριοθέτηση των οικισμών  αλλά και η επέκταση των οικισμών ,  προ του 1923 και από το 1923 μέχρι το 1983.

Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη  η μέχρι σήμερα καθυστέρηση απ΄όλους τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς που δεν έλαβαν σοβαρά  υπ΄όψη  την απόφαση του ΣτΕ με αποτέλεσμα, καμία ουσιαστική ενέργεια να μην έχει γίνει ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης  νέου προεδρικού διατάγματος επανακαθορισμού ορίων οικισμού με συνέπεια πολλοί ιδιοκτήτες οικοπέδων να μην γνωρίζουν αν η ιδιοκτησία τους είναι εντός ή εκτός σχεδίου.

Φυσικά η απαράδεκτη καθυστέρηση επιβεβαιώνεται από το γεγονός, ότι ενώ από το 2017 είχε γίνει γνωστή ή αντισυνταγματικότητα των καθορισμών ορίων που οριοθετήθηκαν με νομαρχιακές αποφάσεις, δεν έγινε καμία ενέργεια  μέχρι τη στιγμή  που η απόφαση του ΣτΕ ήρθε να ακυρώσει την νομιμότητα οριστικά δέκα οριοθετήσεων  οικισμών της περιοχής μας.

Σύμφωνα και με την τροποποίηση του Ν. 4258/14 άρθρο 22 παρ. 15β  διευκολύνεται η διαδικασία παρεμβάσεων για να δώσει ακόμη και αναδρομική ισχύ. Φυσικά το πρόβλημα σύμφωνα με τα δεδομένα ισχύει και για τους οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκους μετά το 1923 και πριν τις 14-3-1983.

Δυστυχώς οι παρενέργειες της ανάκλησης των οριοθετήσεων δημιουργεί μια αλυσίδα προβλημάτων που επεκτείνεται στην νομιμότητα των μεταβιβάσεων,  την αδυναμία έκδοσης αδειών στα υπό αμφισβήτηση όρια οικισμών και φυσικά στην απένταξη επενδυτών από επιδοτήσεις και δυνατότητα επενδύσεων στις συγκεκριμένες περιοχές .

Η απόφαση του ΣΤΕ αφορά οικισμούς τόσο εντός των διοικητικών ορίων του Δ.Βόλου , αλλά και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς –Μουρεσίου και Ρήγα Φερραίου.

Συνεπής στην υπόσχεση που έδωσα προσφάτως   δηλώνω  ότι θα συνδράμω για την άμεση αντιμετώπιση  του προβλήματος που απασχολεί  την περιοχή μας και κατ΄επέκταση  ολόκληρη την Ελλάδα,  συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις και τις συνεργασίες  με τους αρμόδιους φορείς  προκειμένου  να συμβάλλω ουσιαστικά στην επίλυση του προβλήματος.

error: Content is protected !!