Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ ύψους €50 εκατ.

2788115
MANOLLO GIF
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της BRIQ PROPERTIES που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 06.09.2019 σε συνδυασμό με την από 12.11.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε από τις 28.11.2019 έως και τις 12.12.2019.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η ΑΜΚ ολοκληρώθηκε με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €50.070.430,20 μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής καθώς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Ειδικότερα, από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης καλύφθηκε ποσοστό 65,7% του ποσού της αύξησης με την καταβολή συνολικού ποσού €32.905.838,70 που αντιστοιχεί σε 15.669.447 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 8.173.615 έμειναν αδιάθετες. Tαυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης έγινε άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής για 1.960.043 νέες μετοχές της Εταιρείας.

Με την από 13.12.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, εκ του συνόλου των 8.173.615 αδιάθετων νέων μετοχών, διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής συνολικά 1.960.043 μετοχές, με τιμή διάθεσης €2,10 ανά μετοχή ήτοι συνολικού ποσού €4.116.090,30. Μετά την ανωτέρω κατανομή, ικανοποιήθηκε το σύνολο της ζήτησης μέσω άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής και ως εκ τούτου, καλύφθηκε συνολικά ποσοστό 73,9% των νέων μετοχών, ενώ παρέμειναν 6.213.572 αδιάθετες νέες μετοχές.

Το σύνολο των 6.213.572 αδιάθετων νέων μετοχών διατέθηκε μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13.12.2019 στο πλαίσιο της οποίας υπεβλήθησαν αιτήσεις επενδυτών οι οποίοι κάλυψαν πλήρως τις προσφερόμενες μετοχές και κατέβαλαν το συνολικό ποσό των €13.048.501,20.

Συνεπεία των ανωτέρω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε σε 100% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €50.070.430,20.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €50.070.430,20, με την έκδοση 23.843.062 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2,10 η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε €75.105.645,30 και διαιρείται σε 35.764.593 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,10 η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας. Μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. η ελεύθερη διασπορά των μετοχών θα ανέλθει σε 46% έναντι 21% που ήταν πριν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο αυτό η Διευθύνουσα Σύμβουλος της BriQ Properties κα. Άννα Αποστολίδου δήλωσε:

«Η ανταπόκριση των υφισταμένων αλλά και των νέων μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της BriQ ύψους €50 εκατ. αποτελεί ορόσημο αλλά και σημαντική επιτυχία καθώς συμμετείχαν στην αύξηση τόσο θεσμικοί επενδυτές όσο και το ευρύ επενδυτικό κοινό. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι συμμετείχαν Έλληνες επενδυτές και εγχώριοι θεσμικοί, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη τους. Ταυτόχρονα αισθανόμαστε αυξημένη ευθύνη να επενδύσουμε τα κεφάλαια αυτά δημιουργώντας αξία στους μετόχους μας».

KEN 1

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!