Βόλος: Προσλήψεις στη ΔΕΥΑΜΒ – Ποιες θέσεις αφορούν

ΔΕΥΑΜΒ 3 1
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Στην πρόσληψη συνολικά δεκαεννέα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρά η ΔΕΥΑΜΒ. Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη που δημοσιεύεται αύριο στη σελίδα 16 της εφημερίδας «Μαγνησία»,

KENT 2

Με προσλήψεις υποδέχεται τη νέα χρονιά η διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ, η οποία προχωρά σε δεκαεννέα νέες συμβάσεις εργασίας ιδωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις αφορούν σε οκτάμηνη απασχόληση στις εξής ειδικότητες: ΠΕ Χημικών (1 άτομο), ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1 άτομο), ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (3 άτομα), ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής (1 άτομο), ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (1 άτομο), ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1 άτομο), ΔΕ Πρακτικών Μηχανικών (2 άτομα), ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (1 άτομο), ΔΕ Υδραυλικών (8 άτομα). Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ Κωνσταντά 141, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, υπόψιν κας Μακρή Ευθαλίας (τηλ. επικοινωνίας: 2421075126, 2421075129).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά).

error: Content is protected !!