ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας για την ονομαστικοποίηση μετοχών Ανώνυμων εταιρειών

45210340 531267400678476 1962405449856712704 n 1024x483 2 1024x483 1024x483 2
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4548/2018 καταργήθηκε το δικαίωμα έκδοσης ανώνυμων μετοχών  από την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου και χορηγήθηκε δικαίωμα μετατροπής των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω μέτρου την 31/12/2019. 

KEN

Για τις ανώνυμες εταιρείες που δεν έχουν πραγματοποιήσει τροποποίηση καταστατικού έως και την 31/12/2019 και συνεχίζουν να διατηρούν ανώνυμες μετοχές εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπει η εν λόγω διάταξη από την 01/01/2020. 

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Η μερίδα τους στο ΓΕΜΗ θα αλλάξει κατάσταση και θα τεθεί σε καθεστώς «αναστολής». 

Β) Η Υπηρεσία εξωστρέφειας του ΓΕΜΗ (σύστημα έκδοσης πιστοποιητικών και αντιγράφων) θα απενεργοποιηθεί και δεν θα εκδίδονται αυτοματοποιημένα πιστοποιητικά και αντίγραφα για τις εταιρείες που υπάγονται σε καθεστώς «αναστολής».

Γ) Για την άρση του εν λόγω μέτρου και την επαναφοράς των υπόχρεων σε καθεστώς «ενεργής» εταιρείας θα πρέπει να τηρηθεί η απαίτηση του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ εφόσον καταχωρίσουν στην μερίδα της εταιρείας την πράξη τροποποίησης του καταστατικού τους και την ονομαστικοποίησης των μετοχών τους αίρονται οι λόγοι αναστολής και επαναφέρουν την εταιρεία στην πρότερη «ενεργή» κατάσταση.

Επίσης λόγος άρσης του εν λόγω μέτρου μπορεί να είναι και η διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018 και η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες πράξεις και στοιχεία για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας.

Επιπρόσθετα οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ από την 01/01/2020 και μετά δεν θα πραγματοποιήσουν καμία καταχώριση στην μερίδα των εν λόγω εταιρειών ούτε και θα προβούν σε έκδοση πιστοποιητικών ενόσω η εταιρεία δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 184 του ν.4548/18.

Για τους λόγους αυτούς συνιστούμε όπως όσες Α.Ε. δεν έχουν προβεί ακόμα σε μετατροπή των ανωνύμων μετοχών τους σε ονομαστικές να το πράξουν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να αποφύγουν τις δυσμενείς συνέπειες του Νόμου.   

error: Content is protected !!