Κ. Γαργάλα – Μάγγου: Διαφορές που υπάγονται σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης

1421396473200315850
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Γράφει η Γαργάλα – Μάγγου  Κατερίνα , Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης , Δικηγόρος Βόλου, Πτυχιούχος Συμβουλευτικής  Ψυχολογίας

KENT728X100 1

 Την 15η-1-2020 τέθηκε σε ισχύ η υποχρεωτική προσφυγή σε διαμεσολάβηση των οικογενειακών διαφορών. Οι υποθέσεις αυτές υπάγονται σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) σε διαπιστευμένο διαμεσολαβητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης  (Ν.4640/2019). Στην πόλη του Βόλου υπάρχουν 16 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές που οι πολίτες μπορούν να τους αναζητήσουν στον δικηγορικό σύλλογο Βόλου δεδομένου ότι είναι δικηγόροι.

 Στις 15/3/2020 ακολουθούν εκτός από τις οικογενειακές  διαφορές και οι λοιπές διαφορές τακτικής διαδικασίας όπως : α) διαφορές εκδικαζόμενες κατά την τακτική διαδικασία της καθ’υλην αρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου αν το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει τις 30.000€ καθώς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Οι διαφορές αυτές είναι πολυάριθμες και πηγάζουν από το φάσμα του αστικού και εμπορικού δικαίου , διαφορές  ενοχικού δικαίου (συμβάσεις , αποζημιώσεις , αδικοπραξίες) εμπραγμάτου, κληρονομικού εμπορικού και τραπεζικού δικαίου. β )Διαφορές για τις οποίες προβλέπει έγγραφη συμφωνία των μερών & είναι σε ισχύ ρήτρα Διαμεσολάβησης. Ο Ν.4640/2019 σε σχέση με το προισχύσαν δίκαιο καθιερώνει την καινοτόμα διάταξη της δεσμευτικότητας των ρητρών διαμεσολάβησης όπου τα διάδικα μέρη συμφωνούν εγγράφως να προσφύγουν στην Διαμεσολάβηση  για τυχόν μελλοντικές διαφορές που θα προκύψουν από συγκεκριμένη έννομη σχέση.

 Όταν το ένα διάδικο μέρος μιας διαφοράς είναι το δημόσιο, Ο.Τ.Α ή Ν.Π.Δ.Δ, η διαφορά αυτή εξαιρείται από τη υποχρεωτική προσφυγή στην διαμεσολάβηση.

error: Content is protected !!