Ο Κ. Χαλέβας εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων

CEA7CE91CE9BCE95CE92CE91CEA3
stergiou
fotou
728x110 3

Με  απόφαση  του Τεχνικού  Επιμελητηρίου Ελλάδος  εγκρίθηκαν τα  ονόματα και απεστάλησαν στο τμήμα Πολεοδομικού  Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας  προκειμένου να συσταθεί η νέα  επιτροπή του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων  σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4643/2019. Το ΤΕΕ Μαγνησίας θα εκπροσωπηθεί από τον Κώστα Χαλέβα.

728X100

“Θέλω  να ευχαριστήσω την διοίκηση  του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος   για την τιμητική θέση που μου ανέθεσαν προκειμένου  να εκπροσωπήσω το ΤΕΕ σε ένα τόσο σημαντικό  θεσμικό όργανο όπου απευθύνονται οι συμπολίτες μας προκειμένου να εξεταστούνε οι τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται” ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Χαλέβας.

 Αρμοδιότητες

α. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης.

β. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ., που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος και της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων.

γ. Ασκούν τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Άρθρου 4 της Υ.Α. 757/1983 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β’ 767/1983).

Θέματα μείζονος σημασίας μπορεί να παραπέμπονται στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του Άρθρου 36.

Άρθρο 33 Άσκηση προσφυγών

1. Κατά των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης και των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ., που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος και της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής για λόγους νομιμότητας στο αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της περιφερειακής ενότητας.

2. Η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Δόμησης που κοινοποίησε την πράξη. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται η καταβολή παράβολου ύψους πενήντα (50) ευρώ. 

Θέλω  να επιβεβαιώσω προς πάσα κατεύθυνση ότι θα ανταποκριθώ της  εμπιστοσύνης  τους και θα αξιοποιήσω τόσο τις επιστημονικές  μου γνώσεις όσο και την πολυετή εμπειρία μου σε θέματα πολεοδομικά ώστε οι αποφάσεις που θα παίρνονται να είναι αντικειμενικά δίκαιες και σύννομες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

error: Content is protected !!