Δύο τροπολογίες Λαμπρούλη για τους εργαζόμενους των υπό εκκαθάριση ΑΣ και ΕΑΣ

lamproulis
milonas 728x120

Δύο τροπολογίες μαζί με βουλευτές του κόμματος κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του ΚΚΕ κ. Γιώργος Λαμπρούλης.

Αναλυτικά:

1)Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο νόμος 4015/2011 περί Αγροτικών Συνεταιρισμών αποτέλεσε τη χαριστική βολή για τον αγροτικό συνεταιριστικό χώρο, που ήδη ήταν προβληματική.

Η εφαρμογή του πιο πάνω νόμου οδήγησε στη διάλυση και στο ξεπούλημα της περιουσίας των Οργανώσεων, που είχε δημιουργηθεί από τις εισφορές της αγροτιάς. Ο Νέος νόμος είχε καταστροφικές συνέπειες για τους μικρομεσαίους αγρότες αλλά και τους χιλιάδες εργαζόμενους στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Σε σχέση με τους εργαζόμενους, η μετατροπή των ΑΣΟ σε ΑΕ και η παράδοση τους στο ιδιωτικό κεφάλαιο, οι εκκαθαρίσεις και οι συγχωνεύσεις, έχουν οδηγήσει σε απολύσεις, σε μειώσεις μισθών, στην κατάργηση εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα απλήρωτοι.

Είναι συχνό το φαινόμενο της θέσης των ΑΣΟ αλλά και ΕΑΣ σε εκκαθάριση, ενώ επίκειται και πιο μαζική θέση των παραπάνω οργανώσεων σε εκκαθάριση, όπως και μαζικές απολύσεις των εργαζομένων σε αυτές. Εκατοντάδες εργαζόμενοι, πολλοί από αυτούς σε μεγάλη ηλικία, λίγο πριν από τη σύνταξη κινδυνεύουν να βρεθούν άνεργοι και να μην μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.

Βάσει του κανονισμού του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ο οποίος βρισκόταν σε ισχύ μέχρι 31.12.2010, οι εργαζόμενοι που καταργείται η θέση τους ή έχουν συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας, δικαιούνταν να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ:

«Δικαίωμα συντάξεως έχει πάς ασφαλισμένος: […] δ) Εάν απολυθεί της υπηρεσίας λόγω καταργήσεως θέσεως ή εξ άλλων λόγων μη οφειλόμενών εις υπαιτιότητα αυτού, μετά την συμπλήρωσίν του 50ου έτους της ηλικίας του προκειμένου περί αρρένων και του 45ου προκειμένου περί θηλέων και έχει 20ετή συντάξιμόν υπηρεσίαν εξ ης 15ετή πραγματικήν εν ασφαλίσει τοιαύτην ή επί ηλικίας 45 ετών και άνω: α) μετά τη συμπλήρωσιν συντάξιμου 25ετούς υπηρεσίας, εξ ης 15ετή εν ασφαλίσει τοιαύτην και β) μετά την συμπλήρωσιν 20ετούς συντάξιμου συνεταιριστικής και εν πραγματική ασφαλίσει υπηρεσίας. Η ένεκα υποβιβασμού κατά βαθμόν λόγω μεταβολής εις την οργανικήν θέσιν του προσωπικού παραίτησις εξομοιούται προς την λόγω καταργήσεως θέσεως απόλυσιν».

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το μαζικό φαινόμενο των απολύσεων των εργαζομένων των ΑΣΟ και των τεράστιων δυσκολίων στην εξασφάλιση της συνταξιοδότησης τους, προτείνεται η παρακάτω τροπολογία, με την οποία θεωρείται ότι ουδέποτε καταργήθηκαν και επιπλέον παρατείνεται η εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων καταστατικών διατάξεων του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ μέχρι τις 31.12.2020.

Έτσι θα καλυφθούν και θα συνταξιοδοτηθούν με τις πιο πάνω καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ όλοι οι απολυόμενοι εργαζόμενοι στις ΑΣΟ από 1.1.2011 και εντεύθεν, μέχρι τη λήξη της περιόδου εφαρμογής των εν λόγω καταστατικών διατάξεων, όπως προτείνεται με την παρούσα τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», προστίθεται άρθρο ως εξής:

ΑΡΘΡΟ

Καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ που προβλέπουν την συνταξιοδότηση σε περίπτωση απόλυσης από την υπηρεσία λόγω κατάργησης θέσης ή εξ άλλων λόγων μη οφειλόμενων σε υπαιτιότητα των  εργαζομένων θεωρείται ότι ουδέποτε καταργήθηκαν και  εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31.12.2020, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης νόμου.

2) Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Ζητήματα για τους εργαζομένους των υπό εκκαθάριση ΑΣ και ΕΑΣ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο νόμος 4015/2011 περί αγροτικών συνεταιρισμών αποτέλεσε τη χαριστική βολή για τον αγροτικό συνεταιριστικό χώρο, που ήταν ήδη προβληματικός.

Η εφαρμογή του πιο πάνω νόμου οδήγησε στη διάλυση και στο ξεπούλημα της περιουσίας των οργανώσεων που είχε δημιουργηθεί από τις εισφορές της αγροτιάς.

Ο νόμος αυτός έχει ήδη καταστρεπτικές συνέπειες για τους μικρομεσαίους αγρότες αλλά και τις χιλιάδες εργαζομένους στις ΑΣ και στις ΕΑΣ. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των εργαζομένων στις ΑΣ και ΕΑΣ που έχουν τεθεί, ή που πρόκειται να τεθούν σε εκκαθάριση, ώστε οι εργαζόμενοι , με την κατά το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της εκκαθάρισης,  να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες τους και να εισπράξουν  τις απαιτήσεις τους έναντι των συνεταιριστικών οργανώσεων, αλλά και προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν εργασία όσοι βρεθούν εκτός δουλειάς, προτείνεται η πιο κάτω τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», προστίθεται άρθρο ως εξής:

ΑΡΘΡΟ

  1. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης των ΑΣ και των ΕΑΣ υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έναρξη αυτής, ο εκκαθαριστής υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πάροδο της διετίας από την έναρξη της εκκαθάρισης, να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης για έγκριση.Εάν το σχέδιο εγκριθεί από τη γενική συνέλευση, η οποία υποχρεούται να συνέλθει και αποφασίσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πρόσκληση για σύγκλιση του εκκαθαριστή, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει την εκκαθάριση, σύμφωνα με το ως άνω σχέδιο, μέσα σε έξι (6) μήνες από την απόφαση της γενικής συνέλευσης.. Αν το σχέδιο  δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής, μέλη της συνεταιριστικής οργάνωσης ή και πρώην ή νυν εργαζόμενοι της συνεταιριστικής οργάνωσης μπορούν να ζητήσουν την έγκριση ή την τροποποίηση και στη συνέχεια την έγκριση του ως άνω σχεδίου από το Ειρηνοδικείο της έδρας της συνεταιριστικής οργάνωσης, με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την απόρριψη από τη γενική συνέλευση της συνεταιριστικής οργάνωσης του υποβληθέντος από τον εκκαθαριστή  σχεδίου επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το αρμόδιο Ειρηνοδικείο εκδικάζει την υποβληθείσα αίτηση το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάθεσή της, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή του μέσα σε δύο (2) μήνες από την εκδίκαση της σχετικής αίτησης. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να εφαρμόσει το σχέδιο που εγκρίθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο, περατώνοντας την εκκαθάριση της οικείας συνεταιριστικής οργάνωσης μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την έκδοση της δικαστικής απόφασης.
  1. Από το προϊόν της εκκαθάρισης των ΑΣ και των ΕΑΣ εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη της εκκαθαριζόμενης οργάνωσης, με την ακόλουθη σειρά: Προηγείται η εξόφληση των οφειλών προς τους εργαζόμενους, ακολουθεί η εξόφληση των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, έπειτα ακολουθεί η εξόφληση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και στη συνέχεια γίνεται η εξόφληση των λοιπών δανειστών. Η παρούσα ρύθμιση είναι ειδική και υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης.
  2. Από τη θέση σε εκκαθάριση των ΑΣ και των ΕΑΣ, σε κάθε περίπτωση, έστω και αν δεν έχει λυθεί η σχέση εργασίας τους, εφόσον οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από την συνεταιριστική οργάνωση, η οικεία οργάνωση θεωρείται αφερέγγυος εργοδότης και εφαρμόζεται ως προς τους εργαζόμενους το άρθρο 16 του ν. 1836/1989
  3. 4. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στους ΑΣ και στις ΕΑΣ που τίθενται υπό εκκαθάριση ή διαγράφονται από το μητρώο και παύουν να λειτουργούν, μπορούν να απορροφηθούν κατά προτεραιότητα από άλλες ενεργές ΑΣ. Όσοι εργαζόμενοι δεν απορροφηθούν, σύμφωνα με το πιο πάνω εδάφιο μπορούν με αίτησή τους να ενταχθούν σε προγράμματα ειδικής επιδότησης του ΟΑΕΔ. Στους πιο πάνω εργαζόμενους παρέχεται επίσης προσαυξημένη μοριοδότηση για την εμπειρία τους, λόγω παροχής εργασίας στις ΑΣ και ΕΑΣ, κάθε φορά που γίνονται προσλήψεις προσωπικού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στους εποπτευόμενους φορείς του πιο πάνω Υπουργείου. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού.
  4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τις εκκαθαρίσεις των ΑΣ και ΕΑΣ που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Πηγή: onlarissa.gr

error: Content is protected !!