ΔΕΥΑΜΒ: Μη πόσιμο το νερό σε Δράκεια και Παλιόκαστρο – Περισσότερο χλώριο στο δίκτυο λόγω κορωνοϊού

30977342 nero
stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Σύμφωνα με οδηγία της ΕΔΕΥΑ στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας από τον κοροναϊό αυξήθηκε ο στόχος του υπολειμματικού χλωρίου στο πόσιμο νερό, από 0,2 mg/I σε 0,5 mg/l. Τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών  Δράκειας και Παλιόκαστρου, δεν διαθέτουν χλωρίωση και επομένως το νερό του δικτύου ύδρευσης ΔΕΝ είναι πόσιμο.

KENT728X100 1

Κατά την εβδομάδα που πέρασε

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ δέχθηκαν 314.000 κυβικά μέτρα λυμάτων. Η επεξεργασία των λυμάτων ήταν άριστη, ως ο πίνακας που ακολουθεί

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ

(mg/l)

ΕΞΟΔΟΣ

(mg/l

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

(mg/l)

BOD 

Οργανικό φορτίο

210 12 25
COD

Οργανικό φορτίο

344 66 90
TSS

Αιωρούμενα στερεά

235 29 35
N-NH3

Αμμωνία

23,3 1,2 2,0
P

Φώσφορος

5,6 0,8 2,0

Την εβδομάδα που πέρασε παρήχθησαν  293.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού,  από τα οποία 234.500 κυβικά μέτρα ήταν πηγαίο νερό ή το 80 % της συνολικής ποσότητας. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΜΒ αντιμετώπισαν 60 βλάβες του δικτύου ύδρευσης και προχώρησαν σε 15 νέες συνδέσεις ύδρευσης.

Την Τρίτη 17/3/2020, έχει προγραμματιστεί η 6η συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ. Η συνεδρίαση στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τον κοροναϊό θα είναι κλειστή και η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί με δελτίο τύπου. Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Προγραμματισμός πρόσληψης Γενικού Διευθυντή επί θητεία (άρθρο 100 παρ.1 του Ν.4604/2019 ΦΕΚ 50/Α/2019).

2. Ανάθεση δικαστικών χειρισμών  και έγκριση  αμοιβής  Νομικών  Συμβούλων.

3. Ανάθεση δικαστικής επίδοσης  και έγκριση  αμοιβής  Δικαστικού  Επιμελητή.

4. Ενημέρωση για την Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ περί  μέτρων προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΜΒ, έναντι του κοροναϊού.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017), έτους 2020.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            

6. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, έτους 2020.     

7. Απευθείας ανάθεση προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

8. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «Παραγωγή, διαχείριση και επίδοση λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 291.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

9. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης», προϋπολογισμού 128.606,50€, πλέον ΦΠΑ.

10. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υδρομέτρων», προϋπολογισμού 80.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

11. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων», προϋπολογισμού 60.039,00€, πλέον ΦΠΑ.

12. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης», προϋπολογισμού 30.540,00€, πλέον ΦΠΑ.

13. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια 800.000 KG Υποχλωριώδους Νατρίου», προϋπολογισμού 168.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

14. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια κοχλιωτή αντλίας για το Αντλιοστάσιο Ενδιάμεσης Ανύψωσης των ΕΕΛ», προϋπολογισμού 100.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

15. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απονιτροποίησης», προϋπολογισμού 60.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

16. Έγκριση πρακτικού και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομειωτήρα ανάδευσης χωνευτή Νο2 των ΕΕΛ», προϋπολογισμού 35.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

17. Έγκριση πρακτικού και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Καθαρισμός χώρων Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 32.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

18. Τροποποίηση της σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κοχλιομεταφορέων αφυδατωμένης ιλύος στις ΕΕΛ», σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 337 του Ν. 4412/2016.

19. Διαπιστωτική πράξη μισθολογικής κατάταξης των δεκαεννέα (19) νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων ΙΔΟΧ.

20. Τοποθέτηση στις υπηρεσιακές μονάδες του Ο.Ε.Υ. των δεκαεννέα (19) νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων ΙΔΟΧ.

21. Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική κατάταξη σε νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους

22. Επαναπρόσληψη στη ΔΕΥΑΜΒ, νεοπροσληφθέντα υπαλλήλου ΙΔΑΧ με τους Πίνακες της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

23. Πρόσληψη τριών (03) ατόμων μέσω επιχορηγούμενου προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση  Ανέργων, ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.).

24. Έγκριση αποστολής ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών της ΔΕΥΑΜΒ προς αρμόδιες ΔΟΥ.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                         

25. «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του Έργου ‘No 108 – Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στις Δ.Ε. Διμηνίου και Αιβαλιώτικων Δ. Βόλου’»

26. «Έγκριση Παράτασης της Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου ‘Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων από Κεντρικό Αντλιοστάσιο έως ΕΕΛ’

27. «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου ‘Νο 57 – Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης’, προϋπολογισμού 1.400.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.»

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

28. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού, τρόπου δημοπράτησης, για τις «Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης και Αντιμετώπισης Βλαβών του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού του Εσωτερικού & Εξωτερικού Υδραγωγείου του Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού 104.920,00€, πλέον ΦΠΑ. 

29. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και τρόπου δημοπράτησης, για τις «Υπηρεσίες Μονταδόρων – Ηλεκτροσυγκολλητών στις Εγκαταστάσεις Ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 20.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

30. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού, τρόπου δημοπράτησης, για τις «Υπηρεσίες Αποκατάστασης Πρόσβασης στις Εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 20.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

31. Έγκριση Επειγουσών Πρόσθετων Εργασιών του Έργο: «Νο 55 – Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης».

32. Έγκριση Επειγουσών Πρόσθετων Εργασιών του Έργου «Νο 51 – Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης και Κατασκευή Νέων Παροχών»

error: Content is protected !!