Μητρόπολη Λαρίσης: Στη διάθεση της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού το «Χαρίσειο Ίδρυμα»

ieronimos 1 780x405
stergiou
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Το «Χαρίσειο Ίδρυμα» προσφέρει προς χρήση για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού η Μητρόπολη Λαρίσης.

Σε επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμου προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας αναφέρεται:

«’Εντιμότατε κ. Περίφερειάρχα.

Μετά τήν πολλαπλή εμφάνιση περιστατικών άσθενών νοσού- ντων άπό κορωναϊό σέ πυκνοκατοικημένη συνοικία τής πόλης τής Λάρισας καί με εμφανή τόν κίνδυνο μετάδοσης τής άσθένειας, ή Ιε­ρά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου συμβάλλοντας στόν κοινόν άγώνα τής τοπικής μας κοινωνίας καί των Αρχών της γιά τόν περιο­ρισμό τής πανδημίας καί τήν προστασία ανθρώπινων ζωών, προά- γεται νά σάς γνωρίσει ότι έφ’ όσον κριθοϋν κατάλληλοι, μπορεί νά διαθέσει δωρεάν γιά τήν περίθαλψη ή άπομόνωση νοσούντων μέ κο- ρωνάίό, τούς χώρους τού Χαρίσσειου Ιδρύματος, τό όποιο βρίσκεται στήν ’Εθνική όδό Λαρίσης – Τρικάλων, μετά τή στροφή τού Animus. ’Εάν έπιθυμοϋν, οί ύπηρεσίες τής Περιφέρειας μπορούν νά τό έπι- σκεφθοΰν γιά νά άξιολογήσουν τούς χώρους. Πρός τούτο μπορούν νά έπικοινωνήσουν μέ τόν ύπεύθυνο τού ‘Ιδρύματος Αίδεσιμολογιώ- τατο Πρωτοπρεσβύτερο κ. Γεώργιο Γκέκα, ’Εφημέριο Ιερού Ναού Α­γίου Χαραλάμπους Λαρίσης στά τηλέφωνα:

Μέ τήν εύχή νά παρέλθει σύντομα ή δύσκολη αύτή περίοδος και μέ τίς μικρότερες δυνατές άπώλειες, διατελώ.»

Πηγή: onlarissa.gr

KENT728X100 1
error: Content is protected !!