Κόκκαλης: Αναιτιολόγητη η εξαίρεση από τα μέτρα στήριξης του ΚΑΔ των Φροντιστηρίων

epitropi emporiou kokkalis

Να συμπεριληφθεί στα μέτρα στήριξης λόγω της πανδημίας και ο ΚΑΔ των φροντιστηρίων ζητά ο αναπληρωτής τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης, με αναφορά του προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Αναλυτικά η αναφορά του κ. Κόκκαλη: «Κ. Υπουργέ, με την υπ’ αριθμ. 129998/232 (ΦΕΚ Β΄1078/28-03-2020) υπουργική Απόφαση προβλέφθηκαν τα μέτρα στήριξης εργαζομένων – επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή της δημόσιας αρχής.

Με την υπ’ αριθμ. Α.1054 (ΦΕΚ B’ 950/21.03.2020) απόφασή σας, με την οποία καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’), αφού λάβατε υπόψη μεταξύ άλλων την Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783 Β’/ 10.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών σχετικά με προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, δημοσιεύσατε τον πρώτο πίνακα ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ στις 21-03-2020.

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους προβλεπόμενους εντάσσονται στα μέτρα στήριξης.

Μεταξύ των ΚΑΔ αυτών περιλαμβάνεται και ο 8559 – Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

Εν συνεχεία με την υπ’ αριθμ. 14199/249 (ΦΕΚ Β/1217-8-4-2020) απόφαση, εξειδικεύθηκαν τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, ορίζοντας ρητώς στο άρθρο 1 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», ότι στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, εντάσσονται οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται, ότι και οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή της δημόσιας αρχής, ομοίως εντάσσονται στα μέτρα στήριξης, όπως αυτά ορίζονται στην 12998/232/28-03-2020 κοινή υπουργική απόφαση.

Στο ίδιο άρθρο και προς αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης προβλέφθηκαν ρητώς οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων των πάσης φύσεως δομών του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο 8559, ο οποίος αφορά στα φροντιστήρια.

Όμως, με την υπ’ αριθμ. Αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β 1457/16.4.2020) απόφαση, με τίτλο  «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», ορίζεται ότι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800,00 ευρώ, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α 43), οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών…που έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΟΜΩΣ διαπιστώνεται ότι ο νέος αυτός πίνακας ΚΑΔ, έχει τροποποιηθεί και έχουν εξαλειφθεί ΚΑΔ, οι οποίοι προβλέπονταν στον ως άνω αρχικό πίνακα ΚΑΔ που δημοσιεύθηκε στις 21-03-2020, ένας δε από τους παραλειπόμενους ΚΑΔ είναι ο 8559 – ΆΛΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ π.δ.κ.α.

Εντοπίζεται λοιπόν, μια σαφής και εξόφθαλμη ανακολουθία των νομοθετικών κειμένων, που αφορούν στους ΚΑΔ των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, καθώς ενώ ο εν λόγω ΚΑΔ προβλέφθηκε ρητώς στα δύο πρώτα αναφερόμενα νομοθετικά κείμενα, αναιτιολόγητα εξαιρείται από τον προσφάτως  δημοσιευθέντα πίνακα, με συνέπεια, ιδιωτικές δομές, όπως φροντιστήρια, τα οποία τελούν σε αναστολή κατόπιν εντολής της δημόσιας αρχής και των οποίων οι εργαζόμενοι ομοίως τελούν σε αναστολή εργασίας, να μην δύναται να αιτηθούν και να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800,00 ευρώ.

Επί της ουσίας επομένως, με την εξαίρεση του ΚΑΔ 8559 ακυρώνετε στην πράξη όλη την υπ’ αριθμ. 141999/249 απόφαση, η οποία περιλαμβάνει τον ΚΑΔ 8559, με συνέπεια τόσο οι εργοδότες – επιχειρήσεις , όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτές, ενώ τελούν από τις 10 Μαρτίου σε αναστολή λειτουργίας να μην δικαιούνται την ειδική αυτή αποζημίωση και να εξαιρούνται καταφανώς άδικα και αναιτιολόγητα από τα μέτρα στήριξης.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ

Είναι αναγκαία και δίκαιη η τροποποίηση του προσφάτως δημοσιευμένου πίνακα ΚΑΔ, με την προσθήκη του ΚΑΔ 8589 – Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

Παρακαλώ για τις δέουσες και άμεσες ενέργειές σας.»

Πηγή: onlarissa.gr

KEN 4
error: Content is protected !!