Βόλος: Πέντε προσλήψεις στο ΚΕΘΕΑ – Δείτε για ποιες θέσεις

Στιγμιότυπο 2020 05 25 1.48.11 μμ
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ
Πέντε προσλήψεις προσωπικού για μερική και πλήρη απασχόληση προκηρύχθηκαν στο ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στον Βόλο.
Αναλυτικά, για κάθε θέση τα ειδικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι :
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ (μερικής απασχόλησης)
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής.
• Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
 Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας της Ψυχιατρικής.
 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως
ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση
του πτυχίου.
 Ξένη γλώσσα.
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ (πλήρους απασχόλησης)
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Ψυχολογία.
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 Ξένη γλώσσα.
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (πλήρους απασχόλησης)
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής / Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία.
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 Ξένη γλώσσα.
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (πλήρους απασχόλησης)
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 Επαγγελματική ταυτότητα τουλάχιστον Β’ τάξης.
 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως
ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση
του πτυχίου.
 Ξένη γλώσσα.
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (πλήρους απασχόλησης)
 Βεβαίωση – Πιστοποίηση Αποφοίτησης από αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα
απεξάρτησης (άρθρο 51, Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
με το διάστημα από την αποφοίτηση να είναι τουλάχιστον δύο (2 ) έτη.
 Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Επαγγελματική εμπειρία μετά την αποφοίτησή του σε οποιαδήποτε απασχόληση από έναν (1)
έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.
error: Content is protected !!