Ατζέντα με 19 θέματα στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας στον Αλμυρό

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 1024x480 1024x480 1
stergiou
fotou
728x110 3

19 θέματα περιλαμβάνει η ατζέντα του δημοτικού συμβουλίου στον Δήμο Αλμυρού, που είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ώρα 7:00μ.μ. Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, κατά τις

728X100 3

προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), σύμφωνα με την ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020, αρ. 10, παρ. 1 και το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ. ΕΣ., την με αριθ. 40/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, (Αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020—ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), καθώς και με την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, (αριθ. πρωτ. 33282/29-5-2020 – ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ6ΜΤΛ6-ΑΨ7).

Τα θέματα είναι τα εξής:

1. 5 η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

2. 6 η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

3. Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αλμυρού έτους 2020.

4. Καθορισμός χώρου και ημερομηνία για τον Απολογισμό Πεπραγμένων 2019.

5. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμυρού.

6. Εγγραφές παιδιών στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Αλμυρού.

7. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου, με θέμα «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΩΡΙΜΑΝΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»

8. Μεταφορά έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

9. Έγκριση εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ» του Κληροδοτήματος Αγγελικής Τσούκα.

10. Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. και Σ.Δ.Ε.Α. της δραστηριότητας «Εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου μαρμάρων έκτασης 40.140 m2 στη θέση «Περδικοράχη» του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «SUNNY ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

11. Διατύπωση γνώμης για την προτεινόμενη απαγόρευση βοσκής στο διακατεχόμενο δάσος «ΣΑΡΜΑΣΙΚ» της κτηματικής περιφέρειας Αλμυρού.

12. Διατύπωση γνώμης για την προτεινόμενη απαγόρευση βοσκής στην περιοχή «ΒΑΘΙΟΛΑΚΑ» καθώς και σε τμήμα της περιοχής «ΝΤΑΜΤΣΑ» της Κοινότητας Σούρπης.

13. Οριοθέτηση Αρχαιολογικού Χώρου Κάστρου Πτελεού στον οικισμό Πηγάδι της Δ.Ε. Πτελεού Δ. Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας.

14. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 για την εκτίμηση τιμήματος κινητών πραγμάτων του Δήμου Αλμυρού.

15. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

16. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο, στην περιφερειακή οδό Ευξεινουπόλεως.

17. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του άρθρου 6 του Ν.4604/2019

18. Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής Ζημιών του Δήμου Αλμυρού σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών στα πλαίσια του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

19. Ενημέρωση για τα αδέσποτα κατόπιν αιτήματος της κ. Ράππου – Μάμαλη Ζωής.

error: Content is protected !!