ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

“Πράσινο φως” από το ΔΣ στο σχέδιο διάσπασης της τράπεζας

2919341
ezgif.com gif maker
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ


Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020, 18:42

KEN 1

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά την από 27.08.2020 συνεδρίασή του, ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Τράπεζας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε σύσταση νέας εταιρείας, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν.

Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου τραπεζικού κλάδου, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Διασπώμενης με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020, θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της επωφελούμενης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2515/1997.

Όλες οι πράξεις της διασπώμενης που διενεργούνται από την 1η Αυγούστου 2020 μέχρι την ολοκλήρωση της διάσπασης και αφορούν τον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της επωφελούμενης.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης θα επέλθουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

i) ιδρύεται η επωφελούμενη και η διασπώμενη καθίσταται μέτοχος αυτής, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και ειδικότερα 5.400.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη,

ii) η επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της εισφερόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και υποχρεώσεις), όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και θα διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης, και

iii) η διασπώμενη παύει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, ενώ οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά τον Νόμο απαιτούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της διάσπασης, σε συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020, 18:42

ΠΗΓΗ

error: Content is protected !!