Χρ. Τριαντόπουλος: Πρωτοβουλία για την προστασία απέναντι στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Ctrianto Minfin
stergiou 1
fotou
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα www.opengov.gr, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)».

KENT728X100 1

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, με αφορμή τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνει πως «πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που αποτελεί ασπίδα προστασίας απέναντι στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ενισχύει το πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και την πρόσβαση διαθέσιμες πληροφορίες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Τριαντόπουλος έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου, καθώς είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής, η οποία είναι αρμόδια για τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής στα εν λόγω θέματα. Στην Επιτροπή συμμετέχουν ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και γενικοί γραμματείς από διαφορετικά υπουργεία (όπως τα Εξωτερικών και Δικαιοσύνης) και αρμόδιες αρχές (όπως οι Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων). Παράλληλα, ο κ. Τριαντόπουλος είναι επικεφαλής της εθνικής αντιπροσωπείας στην Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), έναν διεθνή φορέα επιφορτισμένο με θέσπιση σχετικών προτύπων και οδηγιών.

«Ειδικότερα, με το νέο σχέδιο νόμου, η χώρα μας προχωρά στην ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές που έθεσε το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την πρόσφατη απάντηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών», διευκρινίζει ο κ. Τριαντόπουλος, ο οποίος επισημαίνει, επίσης, τις καινοτομίες του νέου σχεδίου νόμου:

«Με το νέο νομικό καθεστώς, (α) ενισχύεται η διαφάνεια των εταιρικών δομών, καθώς εξασφαλίζεται η δημόσια πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, (β) περιορίζεται η ανωνυμία που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, με την εγγραφή των σχετικών παρόχων σε ειδικό μητρώο και την πρόβλεψη άσκησης εποπτείας, (γ) περιορίζεται το ποσό συναλλαγών με προπληρωμένες κάρτες, (δ) εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών για την εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) κατά την άσκηση των καθηκόντων της, (ε) καθορίζονται κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (στ) θεσπίζεται το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ως κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών, και (ζ) ευνοείται η στενότερη και πιο συστηματική συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας και των αντίστοιχων αρχών εποπτείας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020, στις 17:00.

error: Content is protected !!