Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων – Εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου η Νατάσα Μορφογιάννη

natasa

Στη θέση της Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων – Εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου τοποθετήθηκε η Νατάσα Μορφογιάννη, απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια πριν λίγα λεπτά.

ken
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΟ

Αναλυτικά η απόφαση:

1. Ορίζουμε τη δημοτική Σύμβουλο Βόλου κ. Αναστασία Μορφογιάννη ως άμισθη αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων – Εκδηλώσεων του Δήμου Βόλου με θητεία ενός (1) έτους , ήτοι από 22-1-2021 έως και 21-1-2022 , με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία , συντονισμό και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτοτελών Τμημάτων Δημοτικής Αστυνομίας και Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά ΟΕΥ και την κείμενη νομοθεσία.

β) Την αρμοδιότητα και ευθύνη υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας, καθώς και τη στελέχωση των υπηρεσιών ευθύνης της.

γ) Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων της.

δ) Την υπογραφή των αδειών των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων αρμοδιότητάς της.

ε) Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς της.

στ) Την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης ειδικών θεμάτων που θα της ανατίθενται από τον Δήμαρχο.

2. Λόγω του ορισμού της κ. Αναστασίας Μορφογιάννη ως άμισθης αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας και Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, ανακαλούμε την αριθ. πρωτ.: 59098/31-8-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ 6ΟΛΝΩ96-4Μ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 69985/5-10-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ ΩΦΧΑΩ96-5 ΕΣ), στο μέρος που αυτή αφορά στον ορισμό της κ. Μορφογιάννη ως εντεταλμένης συμβούλου για θέματα Δημοσίων Σχέσεων- Εκδηλώσεων, καθώς και στο μέρος που αυτή αφορά, στην απευθείας άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, από τον Δήμαρχο.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθ. πρωτ.: 59098/31-8-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ 6ΟΛΝΩ96-4Μ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 69985/5-10-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ ΩΦΧΑΩ96-5 ΕΣ).

3. Ως άμισθη αντιδήμαρχος η κ. Αναστασία Μορφογιάννη, δεν δικαιούται αντιμισθία ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απολαβή, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρου 59 Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 47 Ν. 4647/2019, καθώς και ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 48/22119/7-4-2020 (ΑΔΑ 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων».

error: Content is protected !!