Απαγορεύεται η θήρα από το Δασαρχείο Καρδίτσας

KYNIGI.jpg

Απαγορεύεται η θήρα στην περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Καρδίτσας κατά την κυνηγετική περίοδο 2021-2022 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη θήρας όπως παρακάτω:
· Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
· Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια της παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.
· Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης έντασης και διάρκειας.
Οι παραβάτες της παρούσας Δ.Α.Δ. διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969, 996/1971 του Ν. 177/1975 και την υπ’ αριθμ 414985/29-11-1985 κοινή απόφαση Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Περί μέτρων Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/18-12-1985 Τ.Β ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 ΚΥΑ Υπ. Οικ.-Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβαλλοντικής Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «για την διατήρηση της άγριας πτηνοπανίδας κλπ».
H ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2021-2022 και η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας,
Αστυνομίας, Ζ ́ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας & Ν. Σποράδων, Κυνηγετικούς
Συλλόγους Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

KEN 4

Πηγή: karditsanews.gr

error: Content is protected !!