Προκήρυξη πρόσληψης έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Π.Σ. Βόλου

dixmude 02 1024x993 1 2

Την πρόσληψη ενός (01) έκτακτου Πλοηγού για την πλοήγηση πλοίων στους λιμένες δικαιοδοσίας  Πλοηγικού Σταθμού Βόλου για χρονικό διάστημα οκτώ (08) μηνών με σκοπό την κάλυψη έκτακτων  υπηρεσιακών αναγκών, με κατάρτιση Σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση του λιμένα Βόλου (των λιμενικών εγκαταστάσεων: Βόλου, εργοστασίου «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» (LAFARGE) και πετρελαϊκής εταιρείας «ΕΛΙΝΟΪΛ» στον όρμο Αγριάς  Μαγνησίας), εργοστασίου βιομηχανίας χάλυβα «SOVEL Α.Ε.» (θυγατρική ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ) και  εργοστασίου «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ» στον όρμο Τσιγγέλι Αλμυρού Μαγνησίας και όρμο Αμαλιάπολης  Αλμυρού, καθώς και για την εξυπηρέτηση των λιμένων Στυλίδας και Αχλαδίου Φθιώτιδας. 

KEN 4

2. Προσόντα υποψηφίων και διαδικασία πρόσληψης 

Η πρόσληψη του έκτακτου ναυτικού προσωπικού του άρθρου 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις  διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.3142/1955 (Α΄ 43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2  του άρθρου 19 του ν.3709/2008 (Α΄ 213), όπως το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την παρ.  8 του άρθρου 101 του ν.4504/2017 (Α΄ 184), καθώς και με τις διατάξεις της περ. θ της παρ. 2 του  άρθρου 2 του ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και  ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 6). 

Ειδικότερα: 

Α΄. Γενικά προσόντα και κωλύματα 

Οι υποψήφιοι πρέπει:  

Α.1. α) Να είναι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των  κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ. 

[2] 

 β) Για τους πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ απαιτείται  η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία  αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο π.δ. 363/1998 (Α΄ 242). 

Α.2. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.  Α.3. α) Να μην έχουν καταδικαστεί για ειδικά ναυτικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 205 έως  και 239 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261).  

β) Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από τα Πειθαρχικά Συμβούλια Εμπορικού Ναυτικού  (ΠΣΕΝ) ή να εκκρεμεί υπόθεση σε αυτά που τους αφορά.  

γ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε βαθμό (1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης  κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή, (2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων:  ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της  πολιτειακής εξουσίας, προσβολή κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων,  παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης,  ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχόμενης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί  ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία),  εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία,  παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, (3) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε  άλλου ποινικού αδικήματος σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.  

δ) Να μην διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα αδικήματα της περ. γ’.  

ε) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που  ορίστηκε για την στέρηση τους.  

στ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς. 

Β΄. Τυπικά προσόντα 

Β.1. Τα τυπικά προσόντα για τις θέσεις έκτακτου ναυτικού προσωπικού ανά ειδικότητα είναι αυτά του  πίνακα Α:  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: (Τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα) 

EIΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΠΛΟΗΓΟΥ α) Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., [παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955 (Α΄  43)] σε ισχύ και Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ.  β) Να μην έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 31-12-2021.

Β.2. Για τις ειδικότητες των Πλοηγών, Κυβερνητών πλοηγίδων και των Μηχανοδηγών πλοηγίδων  δύνανται να διοριστούν συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), οι οποίοι κατείχαν  προς συνταξιοδότησής τους το απαιτούμενο κατά ειδικότητα δίπλωμα ή την απαιτούμενη κατά  ειδικότητα ναυτική ικανότητα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 83 του π.δ. 13/2018 (Α’ 26)  και να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς. Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο στην  περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί, κατά ειδικότητα, υποψήφιοι.  

Γ΄. Κριτήρια αξιολόγησης 

Γ.1. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα των ανωτέρω  Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ αντίστοιχα καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια του πίνακα Β:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων
1. Χρόνος ανεργίας (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο  όριο τους 12 μήνες)
Μήνες 10 11 12  και  άνω
μονάδες 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
2. Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
Μήνες 10 11 12 13 14 .. 57 58 59 60 και  άνω
μονάδες 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

[3] 

3 ή 4. Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
Αριθμός  τέκνων3* 10 11 12 
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (03) τέκνα
5. Ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
Αριθμός  τέκνων3
μονάδες 30 60 110
6 ή 7. Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας (50 μονάδες για τέκνο)
Αριθμός  τέκνων5
μονάδες 50 100 150 200 250

Γ.2. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας  (ΓΕΝΕ), εφόσον εκεί είναι εγγεγραμμένος ο άνεργος, ή από την αντίστοιχη Λιμενική Αρχή (Κ.Λ/Χ, Λ/Χ  ως παραρτήματα ΓΕΝΕ), η οποία έχει εγγράψει στους καταλόγους της τον άνεργο ναυτικό και έχει χορηγήσει και την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας. Η ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης θα πρέπει να  είναι εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ της ημερομηνίας ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης  από τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό Βόλου μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται ως καταληκτική για  την παραλαβή των αιτήσεων, ήτοι δε δύναται να είναι προγενέστερη της 08-12-2021 ή μεταγενέστερη  της λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων που ορίζεται η 18-12-2021. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή επίδειξης κάρτας ανεργίας.  

Γ.3. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την κάλυψη των θέσεων του προς πρόσληψη ναυτικού  προσωπικού νοείται η διανυθείσα θαλάσσια υπηρεσία για τους μεν Πλοηγούς ως Πλοιάρχου Α΄ μετά  την απόκτηση Διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ Τάξης. Ο τρόπος υπολογισμού της εμπειρίας για την ειδικότητα περιγράφεται αναλυτικά στον ανωτέρω πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων. (πίνακας Β)  

Γ.4. Για την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι κατά την έννοια του ν.1910/1944 (Α’ 229) και  τρίτεκνοι κατά την έννοια του άρθρου 64 του ν.4590/2019 (Α’ 17)) ο αριθμός και η ηλικία των τέκνων  αποδεικνύεται με πρόσφατη έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, η ημερομηνία  έκδοσης του οποίου είναι εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ της ημερομηνίας ανακοίνωσης της  σχετικής πρόσκλησης από τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται ως  καταληκτική για την παραλαβή των αιτήσεων, ήτοι δε δύναται να είναι προγενέστερη της 08-12-2021 ή  μεταγενέστερη της λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων που ορίζεται η 18-12-2021. Ειδικότερα για την ηλικία των τέκνων, αυτή υπολογίζεται κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.  

Γ.5. Εφόσον οι υποψήφιοι εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης, οι  μονάδες υπολογίζονται αθροιστικά.  

Δ. Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Δ.1. Αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

Δ.2. Για την ειδικότητα Πλοηγών απαιτείται Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. εν ισχύ για τους εν  ενεργεία ναυτικούς (εκδοθέν κατ’ εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης STCW 78, όπως ισχύει σύμφωνα  με απαιτήσεις ΜΑΝΙΛΑ 2010), και Ναυτικό Φυλλάδιο εν ισχύ σε φωτ/φο τις σελ. 4-5 και σελ.  επαναπογραφής. 

Δ.3. Βεβαίωση από το ΓΕΝΕ, όταν αφορά άνεργο ναυτικό, εφόσον εκεί είναι εγγεγραμμένος ο άνεργος,  ή από την αντίστοιχη Λιμενική Αρχή (Κ.Λ/Χ, Λ/Χ ως παραρτήματα ΓΕΝΕ), η οποία έχει εγγράψει στους  καταλόγους της τον άνεργο ναυτικό και έχει χορηγήσει και την αντίστοιχη κάρτα ανεργίας. Η  ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης δε δύναται να είναι προγενέστερη της 08-12-2021 ή  μεταγενέστερη τη λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ήτοι την 18-12-2021. Δεν γίνονται δεκτά υπεύθυνες δηλώσεις ή κάρτα ανεργίας.  

Δ.4. Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του Υπουργείου  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) ή από Λιμενικές Αρχές επικυρωμένο ή επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο ναυτικού φυλλαδίου, από τα οποία προκύπτει η θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία μετά  την κτήση του αντίστοιχου κατά περίπτωση Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (Δίπλωμα Πλοιάρχου  Α΄ τάξης Ε.Ν.).  

Δ.5. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Α.3. του Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας.  Δ.6. Αντίγραφο πρόσφατου ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία 

[4] 

κατάθεσης της αίτησης. (Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τύπου Β΄ αναζητείται αυτεπαγγέλτως από  την Υπηρεσία μας) 

Δ.7. Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής  Πολιτικής περί μη επιβολής πειθαρχικής ποινής από αυτά ή ύπαρξης εκκρεμούς υπόθεσης σε αυτά  που τους αφορά.  

Δ.8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή από τη  διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr ή gov.gr. 

Δ.9. Πιστοποιητικό εντοπιότητας από την οικεία αρχή ή από τη διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr ή  βεβαίωση μονίμου κατοικίας.  

Δ.10. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου από δημόσια  αρχή.  

Δ.11. α) Για τους εν ενεργεία ναυτικούς: Κάρτα υγείας (Ιατρικό Πιστοποιητικό προς ναυτολόγηση) σε  ισχύ. (εκδοθείσα κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 και της Διεθνούς Σύμβασης  STCW 78).  

 β) Για τους συνταξιούχους: Γνωμάτευση έκδοσης εντός του 2021 Δημόσιου Νοσοκομείου με την  οποία βεβαιώνεται η υγεία και η αρτιμέλεια του υποψηφίου. Η γνωμάτευση θα πρέπει να  περιλαμβάνει υποχρεωτικά εξέταση από καρδιολόγο, παθολόγο και οφθαλμίατρο.  Δ.12. Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.  

Ε. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Ε.1. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προσόντα των κεφαλαίων Α’ και Β’ και δεν συντρέχουν στο  πρόσωπό τους τα κωλύματα της παρ. Α.3. του Κεφ. Α΄ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά  δικαιολογητικά, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο,  άτομο, στην Λιμενική Αρχή Βόλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και σε ώρες από τις 09:00΄ έως 14:30΄, ή  ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό Βόλου της Λιμενικής Αρχής Βόλου, μεριμνώντας για την επικύρωση και τον έλεγχο όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών  φωτοαντιγράφων από την πλησιέστερη Λιμενική Αρχή, και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής  όπου αυτό απαιτείται. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10)  ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης – πρόσκλησης από τους Πλοηγικούς  Σταθμούς, ήτοι από την 08-12-2021 έως και την 18-12-2021. Στην περίπτωση συστημένης επιστολής  για τη διαπίστωση του εμπροθέσμου λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της  εταιρείας ταχυμεταφοράς.  

Ε.2. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέση μίας μόνο ειδικότητας. Η  σώρευση θέσεων διαφορετικών ειδικοτήτων ναυτικού προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις  συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του  υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  

ΣΤ. Τρόπος κατάταξης υποψηφίων 

Για την επιλογή του εκτάκτου ναυτικού προσωπικού ορίζεται τριμελής επιτροπή από τον Προϊστάμενο  του οικείου Πλοηγικού Σταθμού. Η επιτροπή αυτή, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των  υποψηφίων μετά των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών για τη συνδρομή των προϋποθέσεων και  την κατοχή των απαιτούμενων προσόντων, καταρτίζει:  

α) πίνακα βαθμολογικής κατάταξης συμμετεχόντων κατά σειρά προτεραιότητας, βάσει του οποίου  γίνεται η τελική επιλογή για την πρόσληψη, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης του  κεφαλαίου Γ της παρούσας απόφασης ως εξής:  

 αα) Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας  και ακολουθούν οι έχοντας τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). Για τους υποψήφιους πλοηγούς  δεν υπάρχουν επικουρικά προσόντα. 

 ββ) Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται  κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα  κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, εμπειρίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός  ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες).  

 γγ) Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει  τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές  συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. 

[5] 

 δδ) Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση το  κριτήριο της εντοπιότητας. Εάν και μετά και την εξέταση του κριτηρίου της εντοπιότητας υπάρχει  ισοψηφία, η σειρά μετά των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.  

β) πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων, αναφέροντας ειδικώς τον λόγο αποκλεισμού τους.  

Ζ. Δημοσίευση αποτελεσμάτων – Διαδικασία ενστάσεων 

Ζ.1. Τα αποτελέσματα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος του οικείου  Πλοηγικού Σταθμού Βόλου της Λιμενικής Αρχής Βόλου, ενώ οι επιτυχόντες ειδοποιούνται καταρχήν  τηλεφωνικά ή / και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια με συστημένη επιστολή.  Ζ.2. Κατά των αποφάσεων επιλογής του Προϊσταμένου του Πλοηγικού Σταθμού επιτρέπεται η άσκηση  ένστασης εντός προθεσμίας πέντε ημερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων με  συστημένη επιστολή. Η ένσταση εκδικάζεται από τριμελή επιτροπή που συνιστάται για το λόγο αυτό  με απόφαση του Προϊσταμένου του Πλοηγικού Σταθμού. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής ενστάσεων  είναι διαφορετικά από αυτά της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων. Η επιτροπή  ενστάσεων συνεδριάζει και εκδίδει ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση επί των ενστάσεων,  πραγματοποιώντας έλεγχο τόσο ουσίας όσο και νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε  (05) ημερών από την υποβολή της ένστασης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι η  ένσταση έχει απορριφθεί.  

Η. Πρόσληψη προσωπικού 

Η.1. Το έκτακτο ναυτικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του  άρθρου 11 του ν.3142/1955 (Α΄43), με απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Πλοηγικού  Σταθμού, κατόπιν κατάρτισης του πίνακα βαθμολογικής κατάταξης που συντάσσει η τριμελής  επιτροπής του Κεφαλαίου ΣΤ΄ της παρούσας απόφασης.  

Η.2. Για τους τυχόν επιλεγέντες πραγματοποιείται αυτεπάγγελτος έλεγχος μετά την πρόσληψη της  γνησιότητας και ορθότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τον οικείο Πλοηγικό Σταθμό.  Η.3. Η υπογραφή των αναθέσεων – προσλήψεων από τους Προϊσταμένους των Πλοηγικών Σταθμών  πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση σχετικής  ανακοίνωσης – πρόσκλησης από τους Πλοηγικούς Σταθμούς, ήτοι έως και την 28-12-2021. Η.4. Στην ταχθείσα ημέρα έκδοσης αποφάσεων αναθέσεως από την Κεντρική Λιμενάρχη,  υπογράφονται άμεσα και οι Συμβάσεις εργασίας από το προσληφθέν προσωπικό. 

Θ. Αμοιβή προσωπικού 

Η αποζημίωση του έκτακτου ναυτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων αποδίδεται, κατά  περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις (ια) και (ιβ) αποφάσεις του προοιμίου της παρούσας, σε  βάρος των πιστώσεων του Λογαριασμού του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.  

Ι. Λοιπές διατάξεις 

Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση ή οποιοδήποτε από τα υποβληθέντα εκ των υποψηφίων  δικαιολογητικά αποδειχθούν ως μη γνήσια ή μη ορθά ή παραποιημένα ή κατά οιονδήποτε τέτοιο  τρόπο αποδειχθεί ότι οδήγησαν σε πλάνη τα αποφασίζοντα όργανα, η σύμβαση του εν λόγω  υποψηφίου λήγει αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου και πέραν από τις όποιες  ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις και διαδικασίες έχει την υποχρέωση να επιστρέψει την όποια  απολαβή/ αποζημίωση έλαβε στο Λογαριασμό του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.  

3. Το έκτακτο ναυτικό προσωπικό ασφαλίζεται στο Ν.Α.Τ..  

4. Το προσληφθέν έκτακτο ναυτικό προσωπικό διέπεται ως προς τα καθήκοντα και τον τρόπο  διεξαγωγής της υπηρεσίας του από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  ΒΟΛΟΥ (Υ.Α. Αρ. Μ 8414.2/08/27-10-2014 (ΦΕΚ:3182- Β’/27-11-2014)). 

5. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr)  και του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (www.ynanp.gr), στα Λιμενικά Καταστήματα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου και  του Λιμεναρχείου Στυλίδας (και στα υποτεταγμένα σε αυτό τμήματα), στα Λιμενικά Καταστήματα 

[6] 

Κ.Λ.Βόλου/Α΄Λ/Τ Αγιοκάμπου, Κ.Λ.Βόλου/Β΄Λ/Τ Αγ. Κυριακής Τρικέρων και Κ.Λ.Βόλου/Γ΄Λ/Τ  Αμαλιάπολης, καθώς και στα κτίρια Δήμου Βόλου και Δήμου Αλμυρού, Δήμου Λαμίας και Δήμου  Στυλίδας, Ο.Λ.Β. Α.Ε. και Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδος, και θα δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες  Βόλου, Λάρισας, Λαμίας και Στυλίδας. 

6. Η κατάθεση των δικαιολογητικών και αιτήσεων θα πραγματοποιείται στο γραφείο Πλοηγικού  Σταθμού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κεντρικός Προβλήτας Λιμένα Βόλου – Ισόγειο Γρ.  Πλοηγικού Σταθμού, Τ.Κ. 38001) καθημερινά εργάσιμες ημέρες από 08-12-2021 έως και 18-12-2021 και ώρες από 09:00΄ έως και 14:30΄.  

7. Κατάθεση ελλιπών δικαιολογητικών ή εκπρόθεσμη κατάθεση, συνεπάγεται την απόρριψη  της αίτησης. 

8. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο του Πλοηγικού Σταθμού Βόλου  στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, τηλ.: 2421353819 – 2421353828 – 2421353862. 

 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ    

 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ Βασιλική

[7] 

Α Ι Τ Η Σ Η Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ 

 Π Ρ Ο Σ: Κ.Λ. ΒΟΛΟΥ / ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………. ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………….. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……………………………………….. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: …………………………………….. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ….…………………… ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: …………………………………… Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………… Τ.Κ.-ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:.…………………………… Α.Φ.Μ.: .…………………………………………………….. ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: ……………………………………….. Α.Δ.Τ.:…………………………………………………………. ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : …………………………………………. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:……………………………………………….. ΤΗΛΕΦΩΝΑ :(σταθερό) ……………………………….  (Κινητό) ……………………………………….. EMAIL: ……………………………………………………….. Α.Μ.Κ.Α.: ……………………………………………………. ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ: ………………………………. ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………………….. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: …………………………… ΑΡ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ (ΜΕΘ): ……………… 

ΘΕΜΑ : «Συμμετοχή στη διαδικασία για την επιλογή-πρόσληψη  έκτακτου ναυτικού προσωπικού στον Π.Σ.Βόλου με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)  έτους 2021 σύμφωνα με την υπ’αρίθμ.Πρωτ.: 3161.22/ 

87514/2021/29-11-2021 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναρτητέα στο  Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΧΣΙ4653ΠΩ-ΥΩ8.» 

 Σας υποβάλλω τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά  και παρακαλώ για τον έλεγχό τους προκειμένου συμμετάσχω στη  διαδικασία επιλογής για την πρόσληψη έκτακτου ναυτικού  προσωπικού ειδικότητας Πλοηγού για τον ΠΛΟΗΓΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΒΟΛΟΥ για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την διαδικασία της επιλογής για την ως άνω ειδικότητα, εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία για την  αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσεως, Πιστοποιητικού του αρμόδιου Γραμματέα  Πρωτοδικών, περί του ότι δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική  δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων και Πιστοποιητικού  Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄ (για τους άνδρες).  

 ΒΟΛΟΣ – 12 – 2021  Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ 

 (υπογραφή) 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ :  

α. Φωτ/φο Α.Ν.Ι.- Διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. 

 για υποψήφιους Πλοηγούς εν ισχύ. (νέο μετά το 2016 με απαιτήσεις ΜΑΝΙΛΑ 2010) 

β. Φωτ/φο εν ισχύ Ν.Φ. (για εν ενεργεία ναυτικούς)  

γ. Πρόσφατη βεβαίωση για την ανεργία από ΓΕΝΕ ή  

 βεβαίωση από Λιμ. Αρχές Κεντρικές (Κ.Λ/Χ, Λ/Χ ως παραρτ/τα ΓΕΝΕ  

 όπου είναι εγγεγραμμένος ο άνεργος (για εν ενεργεία ναυτικούς)  

 (θεωρημένη και με επικόλληση ενσήμου ΕΚΟΕΜΝ). 

δ. Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από Υπηρεσία  

 Ναυτικών Μητρώων του YΝΑΝΠ ή από Λιμ. Αρχές όπου θα προκύπτει  

 η θαλάσσια υπηρεσία (θεωρημένο και με επικόλληση ενσήμου ΕΚΟΕΜΝ) 

 ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ναυτικού φυλλαδίου, από τα οποία προκύπτει  

 η θαλάσσια υπηρεσία (θεωρημένο και με επικόλληση ενσήμων ΕΚΟΕΜΝ). 

ε. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο Α.3. του 

 Κεφαλαίου Α της παραγράφου 2. της παρούσας (δίνεται από την υπηρεσία) 

 (θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής και με επικόλληση ενσήμου ΕΚΟΕΜΝ). 

στ. Αντίγραφο πρόσφατου ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα) 

ζ. Βεβαίωση ΥΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ (Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας ΥΝΑΝΠ περί μη υποβολής πειθαρχικής ποινής. η. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση
error: Content is protected !!