ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήμος Βόλου: Μείωση των τελών για τη χρήση κοιν. χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

276294906 546242333474873 548824435522613142 n

Ο Δήμος Βόλου, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που πρόκειται άμεσα να λάβει, προχωρά στην μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, και έως 50%, αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4795/2021, εφόσον δεν είναι η δυνατή η παραχώρηση χρήσης πρόσθετου χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020. Η ισχύς της απόφασης διαρκεί έως την 30/9/2022.

KEN 728X100

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις παρ.1-3 του άρθρου 65 του Ν.4688/20 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4915/2022:

«1. Έως τις 30.09.2022, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%).

Επίσηςμέχρι τις 31.10.2022, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, επιχειρήσεις εστίασης καθώς και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α’, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285). (παρ. 1 άρθρου 75  Ν. 4916/22). 

Εξαιρετικά για το έτος 2022 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο. (παρ. 2 άρθρου 75  Ν. 4916/22). 

Για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β’ 1864).

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News
 

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση
 

error: Content is protected !!