ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προσλήψεις 55 ατόμων στο Δήμο Βόλου – Οι ειδικότητες

dimarxeio bolou 3

Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών:

KEN 728X100

Δώδεκα (12) Οδηγών Αυτοκινήτων ΔΕ με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας

Σαράντα τριών (43) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ (Συνοδών Απορριμματοφόρων)

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που αφορούν στη Δασοπροστασία – Πυρασφάλεια.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα το υΟδηγούΑυτοκινήτωνΔΕθα πρέπει να καταθέσουν :
1.Αίτηση –υπεύθυνη δήλωσηστην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςκατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκανσε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3.i.Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςήii.Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
4.Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ́ή C κατηγορίας
5.Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ),η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται είτε με την κατάθεση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε με την καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα στην κατηγορία Γ’.
Β. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα τουΕργάτηΚαθαριότητας ΥΕ θα πρέπει να καταθέσουν:
1.Αίτηση –υπεύθυνη δήλωσηστην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςκατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίαςθα αναγράφεται «ΑΙΤΗΣΗ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσης τηςπαρούσας ανακοίνωσης στην εφημερίδα, δηλαδήξεκινά την 8/6/2022και λήγει την12/6/2022 και ώρα 23:59.

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News
 

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση
 

error: Content is protected !!