ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πέντε προσλήψεις στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου – Ποιες θέσεις αφορούν

dimarxeio zagoras

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, ενημερώνει για την πρόσληψη πέντε ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

KEN 728X100

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν,
4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν,
5. Την υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
(Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ
3352/Β΄/2021), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 41797/23.06.2022 (ΦΕΚ 3327/28.06.2022
τεύχος Β’),
6. Την υπ’ αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α΄/28-12-
2006), όπως ισχύει,
7. Το υπ΄αριθ.πρωτ.:45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας
για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»,
8. Την υπ’αριθ.164/03-08-2022 απόφαση (ΑΔΑ:6Υ1ΤΩΡΚ-901) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με
θέμα: «Περί καθορισμού αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου και ωρών
2
ημερήσιας απασχόλησής τους σύμφωνα με το υπ’αριθ.πρωτ.:45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών».
9. Την υπ’αριθμ.πρωτ.:7488/29-07-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την
κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας πέντε (5) συνολικά ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών
μονάδων,
10. Το γεγονός ότι ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν αποτελεί τον μέγιστο που έχει εγκριθεί για
τον Δήμο μας για το διδακτικό έτος 2022-2023, ήτοι πέντε (5) άτομα, αυξάνοντας τις συνολικές ώρες
ημερήσιας απασχόλησής του προσωπικού από δεκατέσσερις (14) που έχουν εγκριθεί βάσει της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ για τον Δήμο μας σε είκοσι τρείς (23), ενώ η κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει τόσο από τη
χρηματοδότηση του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και από ιδίους πόρους, κατόπιν
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου μας για την εγγραφή των κατάλληλων
πιστώσεων,
11. Τις ανάγκες των Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News
 

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση
 

error: Content is protected !!