Νοσοκομείο Βόλου: Απολογισμός Οκτωβρίου – Διορισμός τεσσάρων ειδικευόμενων ιατρών

nosokomeio 2

Νοσοκομείο Βόλου: Αυτές είναι οι σημαντικότερες δράσεις και τα
έργα που έχουν υλοποιηθεί για το μήνα Οκτώβριο 2022:

KEN 728X100

 Διορισμός τεσσάρων (4) ειδικευόμενων ιατρών, κλάδων Παιδιατρικής, Παθολογίας,
Χειρουργικής και Μαιευτικής-Γυναικολογίας.
 Έκδοση βεβαιώσεων ειδικής εμπειρίας στο νοσηλευτικό επικουρικό προσωπικό και
στους ωφελούμενους προγραμμάτων ΟΑΕΔ για την συμμετοχή τους στην προκήρυξη
7Κ/2022 του ΑΣΕΠ.
 Υποβολή αιτημάτων για κάλυψη θέσεων κατά την έναρξη του Β΄ κύκλου
κινητικότητας 2022.
 Πρόσληψη ως επικουρικό προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών της Κοντογιάννη Αικατερίνης, κλάδου ΔΕ
Χειριστών – Εμφανιστών, σύμφωνα με την αριθμ.81042/30-9-2022 Απόφαση Διοικητή
της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.
 Παράταση θητείας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) έως και 31-12-2022, βάσει των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 32 του
Ν.4975/2022 (ΦΕΚ187/30-9-2022/τ.Α΄), έξι (6) υπαλλήλων (2 ΔΕ Μαγείρων, 1 ΥΕ

Βοηθών Μαγείρων και 3 ΥΕ Τραπεζοκόμων) οι οποίοι είχαν προσληφθεί, σύμφωνα με την
αριθμ. πρωτ. 1309/23-1-2020 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020, σχετικά με την πρόσληψη
εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου
Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες εστίασης-σίτισης (άρθρα: 21
του Ν.2190 /1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 & 107 του Ν. 4461/2017).
 2η παράταση σύμβασης των ειδικευομένων νοσηλευτών, από τη λήξη του
νόμιμου χρόνου συμπλήρωσης της ειδικότητος «Επείγουσα και εντατική νοσηλευτική» και
μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου παράτασης των συμβάσεων για ένα εξάμηνο για την
κάλυψη επιτακτικών αναγκών, σύμφωνα με την αριθμ.81854/3-10-2022 Απόφαση
Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.
 Τρίμηνη παράταση σύμβασης υπαλλήλων κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, από 1-10-2022
έως και 31-12-2022, για κάλυψη επιτακτικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 50 του Ν. 4825/2021.
 Εισήγηση προς το Δ.Σ. του Νοσοκομείου και έγκριση πρόσληψης δύο (2)
ατόμων σε θέση Κλάδου ΥΕ Εργατών και ενός (1) ατόμου σε θέση Κλάδου ΔΕ Τεχνικού
(Υδραυλικών) ωφελούμενων του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και
οργανισμών του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
42119/15-7-2020 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) 1η Τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης
Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ.
 Σε εξέλιξη βρίσκεται η προμήθεια και η εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ ενεργειακής αναβάθμισης που αφορά την αντικατάσταση
χειρουργικών προβολέων και διαγνωστικών οθονών για το Ακτινολογικό Τμήμα.
 Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες πληρωμής και δήλωσης δαπανών για τα έργα
ΕΣΠΑ COVID-19.
 Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης των βοηθητικών χώρων του
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου που αφορούσαν διαμόρφωση χώρων αναμονής
ασθενών, γραφείου ιατρών, χώρος ανάνηψης ασθενών και λοιπών βοηθητικών χώρων
κατόπιν δωρεάς από ιδιώτες προϋπολογισμού 56.000,00€ περίπου. – Έχει εγκριθεί η άδεια
λειτουργίας του Στεφανιογράφου από την Ε.Ε.Α.Ε. Έναρξη λειτουργίας

στεφανιογραφιών 26/7/2022. Πραγματοποιήθηκαν έως 31/10/2022 εκατόν σαράντα
έξι (146) στεφανιογραφίες με μέσο όρο ηλικίας 64,14 έτη (111 άνδρες και 35 γυναίκες)
και τριάντα έξι (36) αγγειοπλαστικές με μέσο όρο ηλικίας 67,92 έτη (31 άνδρες και 5
γυναίκες), καθώς και μία (1) λιθοτριψία – Ενδοστεφανιαία, μία (1) FFR-DFR (Μέτρηση
Στεφανιαίας -Εφεδρεία Ροής), και μία (1) FFR -IVUS (Μέτρηση Στεφανιαίας –
Ενδοστεφανιαίος Υπέρηχος) με μεγάλη επιτυχία.
 Έγκριση αποδοχής δωρεάς από το Σωματείο «Φ.Ν.Β.» ενός (1) τραπεζιού και έξι (6)
πλαστικών πολυθρόνων για τις ανάγκες της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Βόλου.
 Έγκριση αποδοχής δωρεάς από το Σύλλογο Ε.Ν.Μ. ενός (1) προπλάσματος ενηλίκων
με led και οθόνη για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών του νέου τμήματος
Διασωστών του ΔΙΕΚ του Γ.Ν Βόλου.
 Έγκριση αποδοχής δωρεάς από την εταιρεία «Ι.Α.Β.Α.Ε» εξοπλισμού πληροφορικής
που περιλαμβάνει μία (1) οθόνη, ένα (1) ποντίκι, ένα (1) πληκτρολόγιο, ένα (1)
βιντεοπροβολέα και έναν (1) υπολογιστή για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών
του νεοσύστατου τμήματος «Διασώστης –πλήρωμα ασθενοφόρου » του ΔΙΕΚ του Γ.Ν
Βόλου.
 Προκήρυξη διαγωνισμού «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (33140000-3)»
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 242.588,20€ με ΦΠΑ του Προγράμματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2022.
 Προκήρυξη διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) (60000000-8)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 62.000,00€ με ΦΠΑ του
Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2022.
 Ολοκλήρωση διαγωνισμού για «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΑΦΗΠΡΟΙΟΝΤΑ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 467.158,94€ με ΦΠΑ του
Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2020, από τον οποίο προέκυψε
4 συμβάσεις.
 Ολοκλήρωση διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ», προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 913.876,00€ με ΦΠΑ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας
Έτους 2021,από τον οποίον προέκυψαν 12 συμβάσεις.
 Έλεγχος και έγκαιρη αποστολή του BI-FORMS και άλλες αναφορές.

 Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 Διεξαγωγή του ενδοτμηματικού μαθήματος, στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), με θέμα: «Επείγουσες ψυχιατρικές καταστάσεις» από
νοσηλεύτριες.
 Διεξαγωγή του ενδοτμηματικού μαθήματος, στην Ψυχιατρική κλινική, με θέμα:
«Ψυχοφαρμακολογία», από νοσηλεύτρια.
 Διεξαγωγή του ενδοτμηματικού μαθήματος, στο Τμήμα των Εξωτερικών
Ιατρείων, με θέμα: «Πνιγμονή από ξένο σώμα σε ενήλικα και βρέφος» από την
νοσηλεύτρια και βοηθό νοσηλευτή.
 Διεξαγωγή του ενδοτμηματικού μαθήματος, στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), με θέμα: «Βλάβες από επίδραση του περιβάλλοντος-
δηλητηριάσεις, δήγματα, νυγμοί», από νοσηλεύτριες.
 Κινηματογράφηση spot για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10/10/2022)
με θέμα: «Η θετική επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στην ψυχική υγεία». Στην
κινηματογράφηση συμμετείχαν ένοικοι (με κάλυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου
τους) και επαγγελματίες υγείας που απασχολούνται στους Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης «ΦΙΛΥΡΑ» και «ΑΡΙΑΔΝΗ», καθώς και ηθοποιοί και χορεύτριες από
ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες και σχολή χορού του Βόλου.
 Ατομική εκπαίδευση επιπλέον νοσηλευτών, οι οποίοι καλύπτουν τις εφημερίες του
Γραφείου Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
 Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας με προβολές, στην παραλία
του Βόλου spot και power point με θέμα: «Η θετική επίδραση του φυσικού
περιβάλλοντος στην ψυχική υγεία», σε συνεργασία με την «ΔΙΟΔΟ» και το Κέντρο
Ημέρας «Κ.Η.Π.Ο.Σ.».
 Συνέχιση των εμβολιασμών με εμβόλια Johnson κάθε δεύτερη Δευτέρα
(12/10/2022 και 24/10/2022) – 08:00-15:00, με τα εμβόλια NOVAVAX, κάθε δεύτερη
Τετάρτη(14/10/2022 και 26/10/2022), 08:00-15:00 και των εμβολιασμών, με τα
παιδιατρικά εμβόλια Pfizer, κάθε Παρασκευή 14:00-20:00.
 Προστέθηκαν στο πρόγραμμα του Εμβολιαστικού Κέντρου, εμβολιασμοί με
εμβόλια Pfizer ΒΑ 4,5 (3 συνολικά γραμμές με εμβόλια Pfizer), ως 270 εμβολιασμούς,
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 08:00-20:00.

 Εμβολιασμοί από την Υπηρεσία Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας (ΥΚΟΝ) του Νοσοκομείου
μας, μόνο με εμβόλια ΒΑ 4,5.
 Έκδοση αποφάσεων άρσης αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τα άρθρα 205 (Υποχρέωση επίδειξης
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης) και 206 (Υποχρεωτικότητα
εμβολιασμού) του Ν. 4820/2021 “Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες
ρυθμίσεις” (ΦΕΚ 130/23-7-2021/τ.Α΄)».
 Παρακολούθηση και έλεγχος της συμμόρφωσης με την υποχρέωση
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 για το προσωπικό με πάσης φύσεως σχέση
εργασίας με το Νοσοκομείο.
 Καθημερινός έλεγχος και συντονισμός του εμβολιαστικού κέντρου με
αποτέλεσμα ο χρόνος αναμονής των πολιτών να μην υπερβαίνει τα τρία λεπτά.
 Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων εμβολιασμού και απαιτήσεων με
παρεμβάσεις οργανωτικού επιπέδου, έτσι ώστε να έχουμε τον μέγιστο βαθμό
ικανοποίησης των εμβολιαζόμενων. Από 1/10/2022 έως 31/10/2022 διενεργήθηκαν 1.632
εμβολιασμοί στο εμβολιαστικό κέντρο του ΓΝ Βόλου, ήτοι:5 της Johnson & Johnson, 2
εμβολιασμοί σε παιδιά 5 έως 11 ετών, 1.607 εμβολιασμοί Pfizer BA 4-5, 6 Novavax, καθώς
και 12 εμβολιασμοί κατ΄οίκον. Συνολικά από 8/1/2021 έως 31/10/2022 διενεργήθηκαν
153.281 εμβολιασμοί στο εμβολιαστικό κέντρο του ΓΝ Βόλου ήτοι: 132.031 της Pfizer,
511 της Pfizer ΒΑ1, 7.331 της AstraZeneca, 8.400 της Johnson & Johnson, 4.081
εμβολιασμούς σε παιδιά 5 έως 11 ετών, 225 της Moderna, 197 Novavax, 1.607
εμβολιασμούς Pfizer BA 4-5, καθώς και 1016 εμβολιασμούς κατ΄ οίκον.
 Πραγματοποίηση εξορμήσεων της κινητής μονάδας αιμοδοσίας για αιμοληψίες στις
εξής ημερομηνίες: 3/10/2022 (1 ο Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου), 5/10/2022 (Τέρμα
Κουριώτου-Βόλος), 7/10/2022 (Πλατεία Αλμυρού), 11/10/2022, 12/10/2022 και
13/10/2022 (Λιμάνι Σκοπέλου), 14/10/2022 (Στεφανοβίκειο), 18/10/2022 (Εργοστάσιο
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΟΙ – Σούρπη), 19/10/2022(Αστυνομικό Μέγαρο Ν. Ιωνία Βόλου),
20/10/2022 (Γενικό Λύκειο Ν. Αγχιάλου), 25/10/2022 (Στεφανοβίκειο), 26/10/2022(
Εγκαταστάσεις Εργοστασίου ΑΓΕΤ – Αγριά).
 Πλήρης και καθημερινός έλεγχος και εποπτεία αναφορικά με την λειτουργία των
μοριακών αναλυτών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και του

Νοσοκομείου μας (έναρξη λειτουργίας 15-10-2020) αλλά και με την έκδοση των σχετικών
αποτελεσμάτων. Σημαντική επισήμανση: Το κόστος κάθε αντιδραστηρίου είναι μόνο
26,50€ δεδομένου ότι σε αρκετά νοσοκομεία είναι 65,00 ή 70,00 €. Το αποτέλεσμα είναι
σημαντικός εξορθολογισμός δαπανών.
 Πλήρης και καθημερινός έλεγχος και εποπτεία στην διαδικασία λήψης
επιχρισμάτων για COVID 19. Αποστολή κατάστασης δειγμάτων στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Λάρισας. Καθημερινή ενημέρωση και επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες – τμήματα, αναφορικά με τα αποτελέσματα και πλήρη στατιστική ανάλυση
δειγμάτων. Από 29/10/2020 έως 31/10/2022 διενεργήθηκαν 61.387 rapid – tests.
 Συνέχιση διαδικασίας έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για τη Διοικητική-
Οικονομική Υπηρεσία και τα συλλογικά όργανα του Νοσοκομείου στα πλαίσια μετάβασης
στην ψηφιακή εποχή και σημαντικός αριθμός ψηφιακών υπογραφών συμβάσεων από το
Διοικητή.
 Πιστή εφαρμογή των κείμενων διατάξεων για έκδοση ηλεκτρονικών
παραπεμπτικών αναφορικά με τις παρακλινικές εξετάσεις στο ΤΕΠ και ΤΕΙ με
συνακόλουθο αποτέλεσμα την αύξηση των βεβαιωθέντων εσόδων.
 Συνέχιση πλυσίματος του ιματισμού στο Νοσοκομείο χωρίς πρόκληση καμίας
δαπάνης επί 32 μήνες με συνακόλουθη μείωση των λοιμώξεων.
 Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την πραγματοποίηση
πρακτικής άσκησης στο νοσοκομείο των ενδιαφερόμενων σπουδαστών.

 

Διαβάστε τις ειδήσεις του TheNewspaper στο Google News

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber για πιο γρήγορη ενημέρωση

 

error: Content is protected !!